AWC เจอพิษ “โควิด” ฉุดรายได้ กดผลงานปี 63 พลิกขาดทุนเฉียด 2 พันลบ.

AWC เจอพิษโควิดฉุดรายได้ กดผลงานปี 63 พลิกขาดทุนเฉียด 2 พันลบ.

บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC รายงานผลการดำเนินงานงวดปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.63 ดังนี้

โดยในปี 2563 และ ไตรมาส 4/2563 บริษัทมีรายได้จากการดำเนินงานรวมที่ 6,133 ล้านบาท และ 1,578 ล้านบาท ตามลำดับซึ่งลดลงร้อยละ 53.7 และร้ อยละ 51.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า เนื่องจากสถานการการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

พร้อมกันนี้ บริษัท เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท ทีซีซี เวิ้งนาครเขษม จำกัด และ บริษัท วรรณทรัพย์พัฒนา จำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ

1.การเข้าลงทุนในบริษัท ทีซีซี เวิ้งนาครเขษม จำกัด ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโครงการเวิ้งนครเกษม โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งเป็นบุคคลเกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ จำนวน 300,000,000 หุ้น หรือคิดเป็น 100% ของหุ้นทั้งหมดของทีซีซี เวิ้งนาครเขษม รวมมูลค่าประมาณ 8,2651 ล้านบาท นอกจากนี้ ทีซีซี เวิ้งนาครเขษม ต้องใช้เงินเพื่อลงทุนสำหรับการพัฒนาโครงการจำนวนประมาณ 8,247.8 ล้านบาท รวมเป็นเงินที่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยต้องชำระทั้งสิ้นประมาณ 16,595.5 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

โดยโครงการดังกล่าวจะเปิดดำเนินการโครงการมิกซ์ยูสในส่วนของที่จอดรถ ประมาณไตรมาส 3/69 พื้นที่รีเทลและโรงแรม ประมาณไตรมาสที่ 1/70 ห้องชุดบริหารโดยโรงแรม ห้องชุดปล่อยเช่าร่วม และห้องชุดโซโห ประมาณไตรมาส 3/70

ทั้งนี้ หากการดำเนินการซื้อหุ้นสามัญในทีซีซี เวิ้งนาครเขษม ไม่เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ธ.ค.64 และผู้ซื้อยังมีความประสงค์จะซื้อหุ้นสามัญในทีซีซี เวิ้งนาครเขษม ต่อไป อาจมีภาระที่ต้องชำระเงินเพิ่มเติมในอัตรา 5% ต่อปี โดยคำนวณจากมูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญ รวมถึงเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ และหนี้สินตามบัญชี เงินลงทุนส่วนเพิ่ม (หากมี) ให้กับผู้ขาย

ส่วนการเข้าลงทุนในบริษัท วรรณทรัพย์พัฒนา จำกัด จะเป็นการเข้าซื้อหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น หรือคิดเป็น 100% ของหุ้นทั้งหมดของวรรณทรัพย์พัฒนาจากผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งเป็นบุคคลเกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ รวมมูลค่าประมาณ 502 ล้านบาท เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิการเช่าโครงการลาซาล 8-2-94 ไร่ ทั้งนี้ วรรณทรัพย์พัฒนามีภาระค่าเช่าที่ต้องชำระตลอดอายุสัญญาเช่าที่ดินอีกประมาณ 147 ล้านบาท และ มีแผนการใช้เงินเพื่อลงทุนสำหรับการพัฒนาโครงการ จำนวน 514.8 ล้านบาท รวมเป็นเงินที่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยต้องชำระทั้งสิ้นประมาณ 712.3 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยจะเปิดดำเนินการโครงการลาซาล 8 ไร่ ประมาณไตรมาส 1/66

ทั้งนี้ หากการดำเนินการซื้อหุ้นสามัญในวรรณทรัพย์พัฒนา ไม่เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ธ.ค.64 และผู้ซื้อยังมีความประสงค์จะซื้อหุ้นสามัญในทีซีซี เวิ้งนาครเขษมต่อไป อาจมีภาระที่ต้องชำระเงินเพิ่มเติมในอัตรา 5% ต่อปี โดยคำนวณจากมูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญ รวมถึงเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ และหนี้สินตามบัญชี เงินลงทุนส่วนเพิ่ม (หากมี) ให้กับผู้ขาย

รายการดังกล่าวถือเป็นรายการเกี่ยวโยง เนื่องจากเป็นการเข้าทำรายการระหว่างบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย กับผู้ขายหุ้นสามัญในทีซีซี เวิ้งนาครเขษม และ วรรณทรัพย์พัฒนา ซึ่งมีนายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นทางตรงหรือทางอ้อมรวมมากกว่า 10% ของผู้ขายหุ้น

คำค้น