บล.คันทรี่กรุ๊ป จัดจำหน่ายหุ้นกู้ ALL ดอกเบี้ย 7.25% เปิดขาย 22–24 ก.พ.นี้

บล.คันทรี่ กรุ๊ป จัดจำหน่ายหุ้นกู้ ALL อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 7.25% เปิดขาย 22–24 ก.พ.นี้

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CGS (บล.คันทรี่กรุ๊ป ) จัดจำหน่ายหุ้นกู้ของ บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ALL ซึ่งเป็นหุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อายุ 2 ปี มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 300 ล้านบาท และสำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าหุ้นกู้ทั้งสิ้นไม่เกิน 350 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน มูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท เสนอขายนักลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 22 – 24 ก.พ.2564 วันครบกำหนดไถ่ถอน 25 ก.พ.2566

สำหรับวัตถุประสงค์การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อคืนหุ้นกู้รุ่นที่กำลังจะครบกำหนดในเดือนเม.ย.2564 และเพื่อเป็นเงินหมุนเวียนในกิจการของ ALL และโครงการที่มีอยู่ในปัจจุบัน

โดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมสายตราสารหนี้ โทร. 0-2205-7084 , 7082 , 7086 และ 7087 หรือ ฝ่ายบริหารตัวแทนขาย 0-2205-7018 และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก Factsheet ที่แนบและจากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และ ร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=323982