SAAM ศึกษาโซล่าฟาร์ม! ติดตั้ง “บนดิน-น้ำ” กำลังผลิต 30 MW วงเงิน 165 ลบ.

SAAM ศึกษาโซล่าฟาร์ม! ติดตั้งบนพื้นดิน-บนน้ำในไทย กำลังผลิต 30 MW วงเงิน 165 ลบ. พร้อมปรับโครงสร้างถือครองหุ้น 9 บ.ย่อยในประเทศญี่ปุ่น

บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SAAM แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ซึ่ง ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติให้เข้าศึกษาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินและแบบติดตั้งบนน้ำในประเทศไทย ขนาดกำลังการผลิตรวมไม่เกิน 30 เมกะวัตต์ ซึ่งใช้งบประมาณในการลงทุนรวมประมาณ 165 ล้านบาท โดยที่ประชุมคณะกรรมการได้อนุมัติให้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทย่อยและเข้าลงทุนในโครงการดังกล่าว หากผลการเข้าศึกษาสถานะของโครงการและการประเมินความเป็นไปได้ทางการเงินเป็นที่น่าพอใจตามเกณฑ์ที่กำหนด

ทั้งนี้ หากบริษัทฯ เข้าศึกษาโครงการและพิจารณาแล้วว่าไม่สมเหตุสมผล บริษัทฯจะไม่เข้าลงทุนในโครงการดังกล่าว โดยคาดว่าจะสามารถศึกษาความเป็นไปได้และตัดสินใจในการลงทุนภายในไตรมาส 2 ของปี 2564 ซึ่งหากผลการศึกษาความเป็นไปได้มีความชัดเจนและมีความคืบหน้าเพิ่มเติม

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2564 มีมติอนุมัติให้ปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยภายในกลุ่มบริษัทฯเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และแบ่งประเภทของการประกอบธุรกิจให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างไม่ส่งผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทฯ แต่อย่างใด  โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. อนุมัติการปรับโครงสร้างการถือหุ้นใน SAAM Japan Energy GK (“SAAM-JAPAN”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมในประเทศญี่ปุ่น โดยก่อนปรับการถือหุ้นมี SAAM International Limited (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยถือหุ้นทางตรงร้อยละ 100) ถือหุ้น SAAM-JAPAN ในสัดส่วน 100% หลังปรับการถือหุ้น SAAM จะถือหุ้น 100%
  2. อนุมัติการปรับโครงสร้างการถือหุ้นใน Biomass Power One GK (“BMP-1”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมในประเทศญี่ปุ่น โดยก่อนปรับการถือหุ้นมี SAAM Japan Energy GK (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SAAM International Limited โดยการถือหุ้นทางตรงร้อยละ 100) ถือหุ้น 90% และ Local Partner (เป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแต่อย่างใด) ถือหุ้น 10% หลังปรับการถือหุ้น SAAM International Limited (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยการถือหุ้นทางตรงร้อยละ 100) จะถือหุ้นอยู่ 100%
  3. อนุมัติการปรับโครงสร้างการถือหุ้นใน Biomass Power Two GK (“BMP-2”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมในประเทศญี่ปุ่น โดยก่อนปรับการถือหุ้นมี SAAM Japan Energy GK (ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของ SAAM International Limited โดยการถือหุ้นทางตรงร้อยละ 100) ถือหุ้น 90% และ Local Partner (เป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแต่อย่างใด) ถือหุ้น 10% หลังปรับการถือหุ้น SAAM International Limited (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยการถือหุ้นทางตรงร้อยละ 100) จะถือหุ้นอยู่ 100%
  4. อนุมัติการปรับโครงสร้างการถือหุ้นใน Biomass Power Three GK (“BMP-3”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมในประเทศญี่ปุ่น โดยก่อนปรับการถือหุ้นมี SAAM Japan Energy GK (ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของ SAAM International Limited โดยการถือหุ้นทางตรงร้อยละ 100) ถือหุ้น 100% หลังปรับการถือหุ้น SAAM International Limited (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยการถือหุ้นทางตรงร้อยละ 100) จะถือหุ้นอยู่ 100%
  5. อนุมัติการปรับโครงสร้างการถือหุ้นใน Biomass Power Four GK (“BMP-4”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมในประเทศญี่ปุ่น โดยก่อนปรับการถือหุ้นมี SAAM Japan Energy GK (ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของ SAAM International Limited โดยการถือหุ้นทางตรงร้อยละ 100) ถือหุ้น 100% หลังปรับการถือหุ้น SAAM International Limited (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยการถือหุ้นทางตรงร้อยละ 100) จะถือหุ้นอยู่ 100%
  6. อนุมัติการปรับโครงสร้างการถือหุ้นใน Biomass Power Five GK (“BMP-5”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมในประเทศญี่ปุ่น โดยก่อนปรับการถือหุ้นมี SAAM Japan Energy GK (ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของ SAAM International Limited โดยการถือหุ้นทางตรงร้อยละ 100) ถือหุ้น 100% หลังปรับการถือหุ้น SAAM International Limited (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยการถือหุ้นทางตรงร้อยละ 100) จะถือหุ้นอยู่ 100%
  7. อนุมัติการปรับโครงสร้างการถือหุ้นใน Biomass Power Six GK (“BMP-6”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมในประเทศ

ญี่ปุ่น โดยก่อนปรับการถือหุ้นมี SAAM Japan Energy GK (ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของ SAAM International Limited โดยการถือหุ้นทางตรงร้อยละ 100) ถือหุ้น 90% และ Local Partner  (เป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแต่อย่างใด) ถือหุ้น 10% หลังปรับการถือหุ้น SAAM International Limited (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยการถือหุ้นทางตรงร้อยละ 100) จะถือหุ้นอยู่ 100%

  1. อนุมัติการปรับโครงสร้างการถือหุ้นใน Biomass Power Seven GK (“BMP-7”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมในประเทศญี่ปุ่น โดยก่อนปรับการถือหุ้นมี SAAM Japan Energy GK (ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของ SAAM International Limited โดยการถือหุ้นทางตรงร้อยละ 100) ถือหุ้น 90% และ Local Partner (เป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแต่อย่างใด) ถือหุ้น 10% หลังปรับการถือหุ้น SAAM International Limited (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยการถือหุ้นทางตรงร้อยละ 100) จะถือหุ้นอยู่ 100%
  2. อนุมัติการปรับโครงสร้างการถือหุ้นใน Biomass Power Eight GK (“BMP-8”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมในประเทศญี่ปุ่น โดยก่อนปรับการถือหุ้นมี SAAM Japan Energy GK (ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของ SAAM International Limited โดยการถือหุ้นทางตรงร้อยละ 100) ถือหุ้น 100% หลังปรับการถือหุ้น SAAM International Limited (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยการถือหุ้นทางตรงร้อยละ 100) จะถือหุ้นอยู่ 100%

คำค้น