B ขายที่ดิน-สิ่งปลูกสร้างกว่า 96 ไร่ มูลค่ารวม 75 ลบ.

B ขายที่ดิน-สิ่งปลูกสร้างกว่า 96 ไร่ มูลค่ารวม 75 ลบ.

บริษัท บี จีสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ B แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2564 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติโอนสิทธิการเช่าที่ดินจำนวน 15 โฉนด ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และขายสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่บนที่ดินดังกล่าว ให้แก่บริษัท แคปปิตอล อัลไลแอนซ์ จำกัด เป็นเงิน 75 ล้านบาท

สัญญาจะซื้อจะขายอาคารและโอนสิทธิการเช่าที่ดินประกอบด้วย (1) อาคารสามชั้น 1 หลัง อาคารชั้นเดียว 4 หลัง ตามใบอนุญาต ก่อสร้างอาคารเลขที่ 11/2542 ลงวันที่ 1 เมษายน 2542 ท่าเทียบเรือและสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ตามใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ เลขที่ 15/2544 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2544

รวมทั้ง (2) โอนสิทธิการเช่าที่ดินที่เช่ารวม 15 โฉนด ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 464, 11563, 9286, 23212, 23210, 23209, 16608, 16607, 11562, 10234, 21279, 16678, 16677, 23473 และ 5377 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื้อที่รวม 96 ไร่ 7 ตารางวา

คำค้น