ETC กำไรปี 63 พุ่ง 2 เท่าแตะ 194 ลบ. รับรู้รายได้ขายไฟฟ้า-ค่าใช้จ่ายลด

ETC กำไรปี 63 พุ่ง 2 เท่าแตะ 194 ลบ. รับรู้รายได้ขายไฟฟ้า-ค่าใช้จ่ายลด

บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ETC รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 4 และงวดปี 2563 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

โดยปัจจัยที่ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิเติบโต เนื่องจาก 1. รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าเท่ากับ 671 ล้านบาท ในปี 2563 ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 308 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 85 เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักจากที่บริษัทฯ รับรู้รายได้การดำเนินงานผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าอีกสองแห่งเพิ่มเติมเข้ามา โดยรับรู้การดำเนินงานของ RH เต็มปีและการดำเนินงานของ AVA ประมาณ 9 เดือน เนื่องจาก AVA รับโอนสินทรัพย์โรงไฟฟ้าตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งบริษัทฯ รับรู้รายได้จากการดำเนินการดังกล่าวจากเฉพาะโรงไฟฟ้า ETC

2.กำไรขั้นต้น เท่ากับ 357 ล้านบาท ในปี 2563 ซึ่งเพิ่มขึ้น 172 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 93 ซึ่งใกล้เคียงกับอัตรากำไรขั้นต้นในปี 2562

3.ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าตอบแทนผู้บริหาร เท่ากับ 78 ล้านบาท ในปี 2563 ลดลง 5 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับปี 2562

คำค้น