KAMART กำไรปี 63 ร่วง 49% เหลือ 133 ลบ. เหตุรายได้ทรุด-ค่าใช้จ่ายพุ่ง ยังปันผล 0.04 บ.

KAMART กำไรปี 63 ร่วง 49% เหลือ 133 ลบ. จากปีก่อนมีกำไร 261 ลบ. เหตุรายได้ทรุด-ค่าใช้จ่ายพุ่ง ยังปันผล 0.04 บ. XD 6 พ.ค.64

บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ KAMART รายงานผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

โดยผลการดำเนินงานงวดปี 2563 มีกำไรลดลง เนื่องจากมีรายได้จากการขายและบริการ จํานวน 1,293.98 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจํานวน 192.66 ล้านบาท หรือ 12.96% รายได้จากการให้บริการคลังสินค้า จํานวน 21.16 ล้านบาท รวมถึงมีรายได้อื่นๆ จํานวน 10.95 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจํานวน 5.32 ล้านบาท หรือ 32.70%

ขณะที่มีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร จํานวน 509.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจํานวน 15.23 ล้านบาทหรือ 3.08% เกิดจากบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายจํานวน 270.44 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจํานวน 37.87 ล้านบาท หรือ 12.28% เป็นไปตามสภาวะตลาด และค่าใช้จ่ายบริหารจํานวน 238.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จํานวน 53.10 ล้านบาท หรือ 28.63%

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ได้ชําระค่าเสียหายรวมดอกเบี้ยให้กับบริษัท ไมโครซอฟท์คอร์ปอเรชั่น จํากัด ตามคําพิพากษาของศาลอทธรณ์คดีชํานาญพิเศษ 22.11 ล้านบาท ค่ารื้อถอนอาคาร 1 หลัง จำนวน 16.51 ล้านบาท ค่าฝากสินค้าและกระจายสินค้าจากผู้รับจ้าง 5.78 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายตามสัญญา 6.49 ล้านบาท

อีกทั้งมีค่าใช้จ่ายทางการเงิน จํานวน 10.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจํานวน 0.18 ล้านบาท หรือ 1.77%

พร้อมกันนี้ บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 โดยอัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.04 บาทต่อหุ้น วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) 6 พ.ค. 2564 วันที่จ่ายปันผล 21 พ.ค. 2564

คำค้น