LST ยอดขายลด กดผลงานปี 63 หกตัว 20% มาที่ 383 ลบ.

LST ยอดขายลด กดผลงานปี 63 หกตัว 20% มาที่ 383 ลบ.

บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ LST รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 4 และงวดปี 2563 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

โดยปัจจัยที่ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิลดลง  เนื่องจากปริมาณการขายของบริษัทลดลงร้อยละ 11.4 ในส่วน ต้นทุนขายของบริษัทเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 79.9 เป็นร้อยละ 85.8 ของรายได้จากการขาย โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลผลิตปาล์มสดจากสวนปาล์มที่ออกสู่ตลาดลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 10.1

นอกจากนี้ บริษัทย่อย (UFC) มียอดขายรวมในปี 2563 จำนวนทั้งสิ้น 1,590.0 ล้านบาท (ปี 2562 : 1,721.2 ล้านบาท) ลดลงร้อยละ 7.6 ยอดส่งออกคิดเป็นมูลค่า 1,210.9 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.8 ปี 2563 เป็นปีที่ท้าทายสำหรับหลายอุตสาหกรรมทั่วโลก การระบาดใหญ่อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนของ COVID-19 สร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในพฤติกรรมและรูปแบบการจับจ่ายของ ผู้บริโภค การหยุดชะงักในห่วงโซ่และการขนส่งระหว่างประเทศส่งผลเสียต่อต้นทุนโดยรวม

คำค้น