DDD รายได้ขายเพิ่ม หนุนผลงานปี 63 พลิกกำไร 169 ลบ. ปันผล 50 สต. XD 12 มี.ค.นี้

DDD รายได้ขายเพิ่ม หนุนผลงานปี 63 พลิกกำไร 169 ลบ. ปันผล 50 สต. XD 12 มี.ค.นี้ กำหนดจ่าย 10 พ.ค.64

บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) หรือ DDD รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 4 และงวดปี 2563 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

ทั้งนี้ รายได้จากการขายของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2562 และ 2563 เท่ากับ 729.06 ล้านบาท และ 1,000.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.21 รายได้จากการขายในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 48.30 เป็นผลจากการเข้าซื้อกิจการของ บริษัท คิวรอน จำกัด ตั้งแต่ วันที่ 3 มีนาคม 2563 ซึ่งกลุ่มลูกค้าเดิมของบริษัท คิวรอน จำกัด ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้าในประเทศ

อย่างไรก็ตามแม้รายได้ของบริษัทจะเพิ่มขึ้น แต่เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจะเห็นได้ว่าหากดูข้อมูลการขายแยกตามสายผลิตภัณฑ์ กลุ่มผลิตภัณฑ์เดิมของบริษัทมีรายได้จากการขายลดลง เป็นผลจากการที่บริษัทฯได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลทำให้ร้านค้าที่วางจำหน่ายสินค้าของบริษัทไม่สามารถเปิดทำการได้ตามปกติในช่วงไตรมาส 2 ที่ผ่านมา

และลูกค้ากลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ถือเป็นกลุ่มลูกค้าสำคัญมีอัตราการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยลดลงอย่างมีสาระสำคัญ ส่งผลทำให้สินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงผิวมียอดขายลดลง บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าวและได้ดำเนินการปรับกลยุทธ์และแผนการตลาด เพื่อลดผลกระทบดังกล่าวและให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจให้เป็นปกติ

โดยมุ่งเน้นการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเดิมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวและปรับกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ให้มากขึ้น โดยเน้นช่องทางออนไลน์เป็นหลัก รายได้จากการขายต่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.57 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากประเทศฟิลิปปินส์ที่สามารถเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย และถึงแม้ประเทศจีนและฟิลลิปปินส์จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้การจัดจำหน่ายสินค้าในต่างประเทศไม่เป็นตามแผนงานของบริษัทโดยเฉพาะประเทศจีนที่ยังไม่สามารถหาตัวแทนจำหน่ายที่เหมาะสมมาทดแทนตัวแทนจำหน่ายรายเดิมได้ อย่างไรก็ตามสำหรับการจัดจำหน่ายในต่างประเทศบริษัทมุ่งเน้นการขยายช่องทางการผ่านทางออนไลน์มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีกำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 เท่ากับ (53.22) ล้านบาท และ 179.54 ล้าน บาทตามลำดับ คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 437 และอัตรากำไรสุทธิของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ (6.68) เป็นร้อยละ 11.29 อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2563 มูลค่า 446.21 ล้านบาท สุทธิกับค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน

พร้อมกันนี้ บริษัทมีมติจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค.63 – 31 ธ.ค.63 เป็นเงินสด 0.50 บาท กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล หรือ XD วันที่ 12 มี.ค.64 และกำหนดจ่ายวันที่ 10 พ.ค.64

คำค้น