ผถห.อันดับ 4 “เพชร โอสถานุเคราะห์” ขาย OSP เกลี้ยงพอร์ต 4%

ผถห.อันดับ 4 “เพชร โอสถานุเคราะห์” ขาย OSP เกลี้ยงพอร์ต 4%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. รับรายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) หรือ OSP โดย นายเพชร โอสถานุเคราะห์ ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 4.0049% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ขณะที่จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายของกลุ่มคิดเป็น 12.696% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ และจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 15.059% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

อีกทั้งมีรายงานการจำหน่ายหุ้นโดย ORIZON LIMITED ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 8.6911% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 8.6911% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

โดยจำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 12.696% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 15.059% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 5 อันดับแรก

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ 500,030,000 16.65
2. ORIZON LIMITED 371,933,450 12.38
3. BANK OF SINGAPORE-ORIZON LIMITED 150,187,500 5.00
4. นาย เพชร โอสถานุเคราะห์ 120,298,950 4.00
5. นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์ 111,673,800 3.72