ศาลแพ่งตัดสิน GGC ชนะคดี “สต็อกลม” สั่งอดีตพนักงานชดใช้ 8 ลบ.

ศาลแพ่งตัดสิน GGC ชนะคดี “สต็อกลม” สั่งอดีตพนักงานชดใช้ 8 ลบ.

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC แจ้งความคืบหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับเหตุการณ์วัตถุดิบคงคลังขาดหาย ว่าจากเหตุการณ์วัตถุดิบคงคลังขาดหายเมื่อปี 2561 ซึ่งเป็นผลมาจากการกระทำอันมิชอบโดยการสมรู้ร่วมคิดระหว่างคู่ค้าบางรายกับอดีตพนักงานของบริษัท โดยมีความคืบหน้าเพิ่มเติมดังนี้

ส่วนคดีอาญา มีความคืบหน้าไปในระดับหนึ่ง โดยคู่ค้าบางส่วนและอดีตพนักงานของบริษัทได้รับทราบข้อกล่าวหาของพนักงานสอบสวนไปแล้ว ซึ่งจะมีการสรุปสำนวนส่งให้พนักงานอัยการต่อไปและคาดว่าพนักงานอัยการต่อไปและคาดว่าพนักงานอัยการจะพิจารณาสั่งคดีให้เป็นไปโดยรวดเร็วและเป็นธรรม

ขณะที่คดีแพ่ง ที่บริษัทได้ยื่นฟ้องอดีตพนักงานในระดับผู้บริหาร ในข้อหาละเมิด และทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย ซึ่งคดีแพ่งดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์วัตถุดิบคงคลังขาดหายนั้น เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาให้บริษัทชนะคดีและกำหนดค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน 8 ล้านบาท

ส่วนการประนีประนอมยอมความกับคู่ค้า ตามที่บริษัทได้เข้าทำสัญญา กับคู่ค้าจำนวน 2 รายซึ่งยอมรับผิดชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่บริษัทนั้น ต่อมาคู่ค้าทั้ง 2 ราย ดังกล่าวไม่สามารถปฎิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้ในสัญญาประนีประนอมยอมความ บริษัทจึงจะพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป

นอกจากนี้ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ดำเนินคดีกับอดีตผู้บริหารของบริษัทกับพวก รวม 11 ราย กรณีทุจริตวัตถุดิบคงคลังเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหาย พร้อมส่งเรื่องต่อให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) นั้น บริษัทชี้แจงว่า กรณีดังกล่าวเป็นการบังคับใช้กฎหมายหลักทรัพย์ ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานก.ล.ต. ซึ่งเป็นเรื่องเดียวกันกับเหตุการณ์วัตถุดิบคงคลังขาดหาย โดยผลสรุปคดีและแนวทางการดำเนินการของสำนักงานก.ล.ต.ก็เป็นไปในแนวทางเดียวกันผลสรุปคดีและการดำเนินการของบริษัท

คำค้น