“ดิทโต้” เตรียมขายไอพีโอ 80 ล้านหุ้น เข้าเทรด mai หลัง ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง

"ดิทโต้" เตรียมขาย IPO จำนวน 80 ล้านหุ้น เข้าซื้อขายตลาด mai หลัง ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง

บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DITTO เตรียมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนครั้งแรก (IPO) จำนวน 80 ล้านหุ้น เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai หลังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นับหนึ่งไฟลิ่ง พร้อมกับวิศัยทัศน์ที่จะเป็นผู้นำการให้บริการระบบจัดการเอกสารและข้อมูลแบบครบวงจรสู่ Digital Transformation ด้วยศักยภาพของธุรกิจหลักทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ ธุรกิจจำหน่ายและให้บริการระบบบริหารจัดการเอกสาร ธุรกิจให้เช่า จำหน่ายและให้บริการด้านเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์และสินค้าเทคโนโลยีอื่นๆ และธุรกิจรับเหมาโครงการวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีสำหรับโครงการของหน่วยงานราชการ วางกลยุทธ์มุ่งเน้นให้บริการระบบและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายอย่างครบวงจร โชว์ผลประกอบการปี 63 โดดเด่น

ทั้งนี้ นายฐกร รัตนกมลพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร DITTO ผู้ให้บริการออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลอย่างครบวงจร (Document and Data Management Solution) เปิดเผยว่า DITTO ได้วางวิสัยทัศน์องค์กรโดยเป็นผู้นำการให้บริการระบบจัดการเอกสารแบบครบวงจรเพื่อตอบรับสังคมที่ก้าวเข้าสู่ Digital Transformation โดยธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่

1. ธุรกิจจำหน่ายและให้บริการระบบบริหารจัดการเอกสาร ประกอบด้วย การให้บริการบริหารจัดการระบบงาน (Business Process Outsourcing หรือ BPO) โดยมุ่งเน้นการให้บริการบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล เช่น การแปลงข้อมูลจากเอกสารกระดาษเป็นข้อมูลดิจิทัล (Document Digitization) การจัดทำสารบัญข้อมูลให้ง่ายต่อการค้นหา (Document Indexing) และนำข้อมูลจัดเก็บไว้ในระบบบริหารจัดการเอกสาร (Document Management Systems) หรือจัดเก็บในระบบจัดการข้อมูลองค์กร (Enterprise Content Management หรือ ECM)

อีกทั้งยังสามารถนำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าวไปดำเนินการตามกระบวนการทำงาน (Workflow) ที่ผู้ใช้กำหนด เป็นต้น การจำหน่ายระบบบริหารจัดการเอกสาร อาทิ ซอฟท์แวร์ระบบจัดเก็บเอกสารในรูปแบบดิจิทัล ซอฟท์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ (Data Analytic Systems) และซอฟท์แวร์ความมั่นคงและปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ฯลฯ และงานโครงการระบบบริหารจัดการเอกสาร โดยบริษัทฯเป็นผู้ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลด้วยระบบเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าแบบครบวงจร ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บ ค้นหา และวิเคราะห์ข้อมูล เพิ่มศักยภาพการทำงานภายในองค์กร และลดต้นทุนการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบกระดาษ

2.ธุรกิจให้เช่า จำหน่าย และให้บริการด้านเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ และสินค้าเทคโนโลยีอื่นๆ ประกอบด้วย บริการให้เช่าและบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสารแก่หน่วยงานราชการและเอกชน จำหน่ายเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์ หมึกพิมพ์ กระดาษและอะไหล่ ให้บริการบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์และบริการอื่นๆ รวมถึงจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์อื่นๆ อาทิ จอ LED อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ฯลฯ นอกจากนี้ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์และระบบไดร์ฟทรูของแบรนด์ HME ซึ่งเป็นหนึ่งในแบรนด์ชั้นนำของโลก และขยายธุรกิจไปยังระบบจำหน่ายสินค้าหน้าร้าน (Point of Sales หรือ POS)

3. ธุรกิจรับเหมาโครงการวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีสำหรับโครงการของหน่วยงานราชการต่างๆ โดยมุ่งเน้นในโครงการที่มีเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรม (Innovation) และเป็นเทคโนโลยีเฉพาะทาง ได้แก่ งานระบบท้องฟ้าจำลองและพิพิธภัณฑ์ ระบบโทรมาตรหรือ SCADA เช่น ระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ เป็นต้น งานระบบเทคโนโลยีภายในอาคาร และงานรับเหมาโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยี เช่น โครงการก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง RDF (Refuse Derived Fuel) และปุ๋ยอินทรีย์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ซึ่งครอบคลุมการจัดหาผลิตภัณฑ์และการบริการตามความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร

ทั้งนี้ บริษัทฯ วางกลยุทธ์การเติบโต โดยในส่วนธุรกิจจำหน่ายและให้บริการระบบบริหารจัดการเอกสาร และธุรกิจให้เช่า จำหน่าย และให้บริการด้านเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ และสินค้าเทคโนโลยีอื่นๆ นั้น จะมุ่งนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า พร้อมนำเสนอบริการที่มีคุณภาพ ส่วนธุรกิจรับเหมาโครงการวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีสำหรับโครงการของหน่วยงานราชการต่างๆ จะมุ่งเน้นคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ อาศัยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของบุคลากรด้านวิศวกรรม การนำเสนอเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผลงานในอดีตที่ผ่านมาและความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพื่อสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขัน

ขณะที่ผลการดำเนินงานปี 2563 สามารถเติบโตได้ดีแม้ภาพรวมเศรษฐกิจชะลอตัว โดยบริษัทฯ มีรายได้รวม 988.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.50% จากปีก่อนที่มีรายได้รวม 775.06 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 114.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 102.95% จากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 56.27 ล้านบาท เนื่องจากได้รับงานบริการระบบบริหารจัดการเอกสารแก่ลูกค้าหน่วยงานราชการเพิ่มเติม และมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายสินค้าเทคโนโลยีและสินค้าอื่นๆ

ด้าน นายศิต ตันศิริ ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า จุดเด่นของ DITTO คืออยู่ในธุรกิจที่กำลังเติบโตไปกับ New Economy โดยมีธุรกิจจำหน่ายและให้บริการระบบบริหารจัดการเอกสารแก่ลูกค้าองค์กร ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่สร้างรายได้หลักแก่บริษัทฯ ซึ่งธุรกิจดังกล่าวไม่เพียงแค่ให้บริการแปลงเอกสารกระดาษ สู่เอกสารดิจิทัลเท่านั้น แต่ครอบคลุมถึงการใช้ความเชี่ยวชาญจัดทำระบบข้อมูลให้แต่ละองค์กรสามารถนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงช่วยลดต้นทุนด้านการจัดเก็บเอกสาร เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาและนำข้อมูลไปใช้งาน ตอบโจทย์องค์กรที่ต้องการก้าวเข้าสู่ Digital Transformation นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานระหว่างหน่วยงานผ่านการทำงานบนระบบ Cloud Computing ตอบโจทย์นโยบายการทำงานแบบ WFH (Work From Home) ของแต่ละองค์กรอีกด้วย

ขณะที่ความคืบหน้าการระดมทุนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ของ DITTO หลังจากได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (Filing) ต่อสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อขอเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนครั้งแรก (IPO) จำนวน 80 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 18.18 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้

โดยปัจจุบันสำนักงาน ก.ล.ต. ได้นับหนึ่งแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบไฟลิ่งแล้ว และหากได้รับการอนุมัติแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบไฟลิ่งมีผลใช้บังคับ จะกำหนดราคาและวันที่เสนอขายหุ้น IPO ให้ทราบต่อ โดย DITTO จะนำเงินจากการระดมทุนไปใช้ในการขยายธุรกิจและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำค้น