PTTEP แต่งตั้ง “ไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย” ขึ้นประธานบอร์ด มีผลตั้งแต่ 8 เม.ย.

PTTEP แต่งตั้ง “ไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย” ขึ้นประธานบอร์ด มีผลตั้งแต่ 8 เม.ย.64

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน) หรือ PTTEP แจ้งว่า คณะกรรมการ ปตท.สผ. ในการประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ได้มีมติเลือกตั้ง นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย ดํารงตําแหน่ง ประธานกรรมการ ปตท.สผ.

รวมทั้งแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง ดังนี้  1.พลเรือเอกธนะรัตน์ อุบล ดํารงตําแหน่ง ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 2.นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ดํารงตําแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

รวมทั้ง 3 นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์ ดํารงตําแหน่ง กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง และ 4 นางอังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2564 เป็นต้นไป