MAJOR เก็บหุ้น SF เพิ่ม 0.0197% หนุนถือเกิน 30%

MAJOR เก็บหุ้น SF เพิ่ม 0.0197% หนุนถือเกิน 30%

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้รับรายงานการได้มาหุ้นของบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SF โดย บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) หรือ MAJOR ซึ่งเป็นการได้มาเมื่อวันที่ 16 เม.ย.2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.0197% และส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 30.0111% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

อนึ่ง MAJOR เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับ 1 ของ SF ถือหุ้นอยู่ทั้งหมด 630,659,171 หุ้น หรือ 29.58%

โครงสร้างผู้ถือหุ้นอันดับ 1-5 มีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) 630,659,171 29.58
2. LUCKY SECURITIES, INC. 172,393,639 8.09
3. นาย นพพร วิฑูรชาติ 131,829,073 6.18
4. นาย พงศ์กิจ สุทธพงศ์ 122,814,184 5.76
5. นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์ 93,828,720 4.40

ที่มา : ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31/03/2564