TVO แต่งตั้ง “สุวิทย์ เมษินทรีย์” นั่งบอร์ดอิสระ มีผลทันที

TVO แต่งตั้ง "สุวิทย์ เมษินทรีย์" นั่งบอร์ดอิสระ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน มีผลทันที

น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TVO ระบุว่า ที่ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ได้มีมติเกี่ยวกับกรรมการ ดังนี้

1.แต่งตั้ง ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ เป็นประธานกรรมการ (อิสระ) แทนนายสมพล เกียรติไพบูลย์ประธานกรรมการ (อิสระ) ที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง

2.แต่งตั้ง ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ เป็นประธานกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน แทนนายสมพล เกียรติไพบูลย์ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของนายสมพล เกียรติไพบูลย์

3.แต่งตั้ง นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ แทนนายสมพล เกียรติไพบูลย์ โดยมีวาระการด้ารงต้าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของนายสมพล เกียรติไพบูลย์ ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

คำค้น