AWC ปรับโครงสร้างบ.ย่อย ลุยซื้อ “ทีซีซี เวิ้งนาครเขษม-วรรณทรัพย์พัฒนา”

AWC ลุยปรับโครงสร้างบ.ย่อย หลังผถห.อนุมัติซื้อหุ้น “ทีซีซี เวิ้งนาครเขษม-วรรณทรัพย์พัฒนา”

บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC ระบุว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท ทีซีซี เวิ้งนาครเขษม จํากัด โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท ทีซีซี เวิ้งนาครเขษม จํากัด (“ทีซีซี เวิ้งนาครเขษม”) จากผู้ถือหุ้นเดิมของทีซีซี เวิ้งนาครเขษม (“ผู้ขายหุ้นสามัญในทีซีซี เวิ้งนาครเขษม”) ซึ่งเป็นบุคคลเกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ

โดยเป็นบริษัทในกลุ่มของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี (รวมเรียกว่า “ผู้ให้สิทธิ”) ตามข้อกําหนดในสัญญาให้สิทธิระหว่างบริษัทฯ กับผู้ให้สิทธิ ฉบับลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ในการเข้าลงทุนครั้งนี้ บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยจะซื้อหุ้นสามัญรวมทั้งหมดจํานวน 300,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดของทีซีซี เวิ้งนาครเขษม (“ผู้ซื้อหุ้นสามัญในทีซีซี เวิ้งนาครเขษม”) รวมมูลค่าประมาณ 8,265 ล้านบาท นอกจากนี้ ทีซีซี เวิ้งนาครเขษมต้องใช้เงินเพื่อลงทุน สําหรับการพัฒนาโครงการ จํานวนประมาณ 8,247.8 ล้านบาท รวมเป็นเงินที่บริษัทฯ และ/หรือบริษัท
ย่อยต้องชําระทั ้งสิ ้นประมาณ 16,595.5 ล้านบาท

อีกทั้งอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท วรรณทรัพย์พัฒนา จํากัด โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท วรรณทรัพย์ พัฒนา จํากัด (“วรรณทรัพย์พัฒนา”) จากผู้ถือหุ้นเดิมของวรรณทรัพย์พัฒนา (“ผู้ขายหุ้นสามัญ ในวรรณทรัพย์พัฒนา”) ซึ่งเป็นบุคคลเกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ โดยเป็นบริษัทในกลุ่มของผู้ให้สิทธิตามข้อกําหนดในสัญญาให้สิทธิ ในการเข้าลงทุนครั้งนี้ บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย จะซื้อหุ้นสามัญรวมทั้งหมดจํานวน 10,000 หุ้น หรือคิดร้อยละ 100ของหุ้นทั้งหมดของวรรณทรัพย์พัฒนา รวมมูลค่าประมาณ 50 ล้านบาท

อีกทั้ง วรรณทรัพย์พัฒนามีภาระค่าเช่าที่ต้องชําระตลอดอายุสัญญาเช่าที่ดิน อีกจํานวนประมาณ 147 ล้านบาท และต้องใช้เงินเพื่อลงทุนสําหรับการพัฒนาโครงการจํานวน ประมาณ 514.8 ล้านบาท รวมเป็นเงินที่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ต้องชําระทั้งสิ้นประมาณ 712.3 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

คำค้น