“นนทบุรี” งดออกนอกบ้าน 21.00-04.00 น. ไม่สวมหน้ากากอนามัยปรับ 2 หมื่นบ.

“นนทบุรี” ออกมาตราการขอความร่วมมืองดออกนอกบ้าน เวลา 21.00-04.00 น. ไม่สวมหน้ากากอนามัยปรับ 2 หมื่นบ.-Work from Home-งดทานอาหารร่วมกันเป็นหมู่คณะ งลดการแพร่ระบาดโควิด-19

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ และผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดฯ ,uคำสั่งให้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพิ่มเติม ดังนี้

– ขอความร่วมมือประชาชนงดนอกออกนอกเคหสถานหรือที่พำนัก หลังเวลา 21.00 น.จนถึงเวลา 04.00 น.ของวันถัดไป เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้

– ให้งดการรวมกลุ่มดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในทุกสถานที่ เว้นแต่การดื่มของสมาชิกภายในครอบครัวภายในที่พักอาศัย

– ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอย่างถูกวิธีทุกครั้งก่อนออกจากเคหสถานหรือสถานที่ทำงาน หรือเดินทางไปในสถานที่สาธารณะ หรือสถานที่ใดๆ สำหรับบุคคลซึ่งอยู่ในร้านค้า ร้านอาหาร ตลาด สถานที่ทำงาน หรือสถานที่ใดๆ ที่ต้องติดต่อกับบุคคลอื่น หรืออยู่รวมกันของคนหมู่มาก ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยด้วยทุกครั้งตลอดเวลา ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคในข้อนี้ให้ถือเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ มีระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

– ขอความร่วมมือให้มีการทำงานที่บ้าน (Work from Home) และให้งดการทานอาหารร่วมกันเป็นหมู่คณะ

ทั้งนี้ให้ยังคงปิดสถานที่ต่างๆ เป็นการชั่วคราว ห้ามจัดกิจกรรม และมาตรการควบคุมที่จำเป็นตามที่มีคำสั่งไว้ก่อนหน้านี้ไว้เช่นเดิม