WGE จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

WGE จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็ว ๆ นี้

ทัชนันท์ กังวานตระกูล ประธานกรรมการบริษัท ร่วมด้วยวิกรม จารุพงศา ประธานกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้ง เกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ WGE และคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุม บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้

คำค้น