ก.ล.ต.เปิดเฮียริ่งเกณฑ์จัดส่ง-รายงานข้อมูลกองทุนรวม เพิ่มประโยชน์ผู้ถือหน่วย-บลจ.

ก.ล.ต.เปิดเฮียริ่ง เพื่อปรับปรุงเกณฑ์จัดส่ง-จำทำรายงานข้อมูลผู้ถือหน่วย เพิ่มประโยชน์ผู้ถือหน่วย-บลจ.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการจัดทำและจัดส่งรายงานข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจและพัฒนาตลาดทุน ด้วยการใช้ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ที่แม่นยำและเพิ่มประสิทธิภาพของหลักเกณฑ์และแนวนโยบายอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนและสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจในตลาดทุน

โดย ก.ล.ต. มีหน้าที่ในการกำกับและพัฒนาตลาดทุนให้มีความน่าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพ และตระหนักถึงความจำเป็นในการใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจ และจัดทำนโยบายพัฒนาตลาดทุนให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับบริบทของการลงทุนในปัจจุบันที่ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับกองทุนรวมและตัดสินใจลงทุนได้อย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ จึงมีแนวทางในการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำและจัดส่งรายงานข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เพื่อให้ บลจ. จัดทำและจัดส่งข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนต่อ ก.ล.ต. เช่น การวิเคราะห์กระบวนการขายผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมกับลูกค้า การติดตามความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังความเปราะบางที่เกิดขึ้นกับกองทุนรวม รวมถึงเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำนโยบายสนับสนุนการลงทุนได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งข้อมูลดังกล่าวยังเป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจที่สามารถนำไปใช้พัฒนาแนวทางการให้บริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ลงทุนได้มากขึ้นอีกด้วย ตามมติคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ก.ต.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 19/2563 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

 

คำค้น