ก.ล.ต.ยืดเวลาระงับ Huobi เปิดซื้อ-ขายสินทรัพย์ดิจิทัล ยาวถึง 25 พ.ค.

บอร์ด ก.ล.ต.ยืดเวลา Huobi ระงับบริการศูนย์ซื้อ-ขายสินทรัพย์ดิจิทัล ถึง 25 พ.ค.จากเดิม 9 เม.ย.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ตามที่ ก.ล.ต.ได้มีหนังสือไปยัง บริษัท หั่วปี้ (ประเทศไทย) จำกัด (Huobi) ผู้ประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) ให้ระงับการให้บริการชั่วคราว และแก้ไขประเด็นความบกพร่องของระบบงานต่างๆ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 9 เม.ย.2564 ตามมติคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 1 เม.ย.2564

ทั้งนี้ Huobi ได้แก้ไขและส่งแผนการแก้ไขมายัง ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 9 เม.ย.2564 และมีหนังสือขอขยายระยะเวลาแก้ไขประเด็นความบกพร่องจนถึงวันที่ 25 พ.ค.2564 นั้น

ล่าสุด คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 29 เม.ย.2564 พิจารณาแล้วเห็นว่า Huobi ได้มีการแก้ไขระบบงานตามสั่งการของคณะกรรมการ ก.ล.ต.ในระดับหนึ่งแล้ว ประกอบกับ Huobi อยู่ระหว่างการระงับการให้บริการ ซึ่งลูกค้าได้ทยอยถอนทรัพย์สินออกไปเป็นส่วนมากแล้ว จึงมีมติอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 วรรคสอง แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ.2561 ให้ Huobi ระงับการให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลต่อไปอีก และดำเนินการแก้ไขระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการมอบหมายงาน ระบบการเก็บรักษาทรัพย์สินลูกค้า และระบบการเปิดบัญชีและพิสูจน์ตัวตนของลูกค้าตามเงื่อนไขที่กำหนด และนำส่งผลการแก้ไขต่อ ก.ล.ต. ภายในวันที่ 25 พ.ค.2564

พร้อมกันนี้ Huobi จะสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้ตามปกติเมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในระหว่างถูกระงับการให้บริการดังกล่าว Huobi ต้องจัดให้ลูกค้าสามารถถอนทรัพย์สินได้ตลอดเวลา

 

 

คำค้น