RS แจ้ง “จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล” ลาออกบอร์ด เร่งสรรหา-แต่งตั้งกรรมการใหม่ทดแทน

RS แจ้ง “จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล” ลาออกบอร์ด มีผลตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย.64 เร่งสรรหา-แต่งตั้งกรรมการใหม่ทดแทน

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หรือ RS แจ้งว่า นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ได้แจ้งลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท เนื่องจากมีภารกิจมากขึ้น ทำให้ไม่สารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย.64 เป็นต้นไป และบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนกรรมการลาออก ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564

ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ว่างลงต่อไป

คำค้น