S ตั้ง “ชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์” นั่ง CFO พร้อมส่ง “อรณีย์ พูลขวัญ” ขึ้น CCO มีผล 1 พ.ค.64

S ตั้ง "ชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์" นั่ง CFO พร้อมส่ง "อรณีย์ พูลขวัญ" ขึ้น CCO มีผล 1 พ.ค.64

ริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ S เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 30 เม.ย.64 ได้มีมติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ได้แก่

1. นายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินของบริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ SHR ขึ้นเป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินของบริษัทฯ

2. นางอรณีย์ พูลขวัญ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโส สายพัฒนาธุรกิจการค้าปลีกและการพาณิชย์ ขึ้นเป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายพัฒนาธุรกิจค้าปลีกและการพาณิชย์ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ให้การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.64 เป็นต้นไป

คำค้น