IRPC เตรียมขายหุ้นกู้ผ่าน 6 สถาบันการเงิน 7 – 9 ก.ย.นี้ ชูดอกเบี้ยจูงใจ-โชว์เรทติ้ง “A-”

IRPC เตรียมขายหุ้นกู้ผ่าน 6 สถาบันการเงิน 7 - 9 ก.ย.นี้ ชูดอกเบี้ยจูงใจ พร้อมโชว์เรทติ้ง “A-” ระดมทุนนำเงินไปชำระคืนเงินกู้เดิม-ลงทุนขยายธุรกิจ

1 2 3 28