TKS ตัวเต็งคว้าพิมพ์บัตรเลือกตั้ง!?

ตัวเต็งรับงานพิมพ์บัตรเลือกตั้งมองยังเป็น TKS ที่มีโอกาสสูงจะได้งานพิมพ์บัตรเลือกตั้งชนิดพิเศษมูลค่ามากกว่า 40 ล้านบาท

1 2 3 6