BBLAM ออกกอง B-Fixterm 2/18 ขายถึง 30 ต.ค.นี้

BBLAM ออกกองทุนตราสารหนี้ อายุ 6 เดือน ชูผลตอบแทน 1.45% ต่อปี ,ขาย 24-30 ต.ค.นี้


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง หรือ บลจ.บัวหลวง (BBLAM) ระบุว่า บลจ.บัวหลวง ออกกองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 2/18 (B-Fixterm 2/18) อายุประมาณ 6 เดือน เน้นลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในระดับ Investment grade ประมาณการผลตอบแทน 1.45% ต่อปี ขนาดโครงการ 7,000 ล้านบาท เสนอขายครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 24-30 ต.ค.นี้

ทั้งนี้ กองทุนดังกล่าว เหมาะสมกับเงินลงทุนส่วนที่ต้องการความมั่นคง และความเสี่ยงต่ำ เพื่อโอกาสในการรับผลตอบแทนที่สูงกว่าการฝากเงิน โดยไม่ต้องไปลงทุนในหุ้น ลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท ที่ราคาเสนอขาย 10 บาทต่อหน่วยลงทุน

Back to top button