BBLAM ออกกองทุนใหม่ เปิดขายถึง 22 ม.ค.นี้

BBLAM ออกกองทุนใหม่ อายุประมาณ 6 เดือน ประมาณการผลตอบแทน 1.65% ต่อปี เปิดขายถึง 22 ม.ค.นี้


บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด (มหาชน) หรือ บลจ.บัวหลวง (BBLAM) ระบุว่า บลจ.บัวหลวง ออกกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 1/19 (BP1/19)  เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ และหรือเงินฝากต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และหรือภาคเอกชน ในระดับ Investment grade  มีขนาดโครงการ 5,000 ล้านบาท อายุประมาณ 6 เดือน ประมาณการผลตอบแทน 1.65% ต่อปี เสนอขายครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 16-22 ม.ค.62

ทั้งนี้ กองทุนดังกล่าว เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่ต้องการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ โดยเลือกลงทุนในตราสารหนี้ของกิจการที่มีความมั่นคง และมีศักยภาพในการให้ผลตอบแทนที่ดี อย่างไรก็ตาม เงินลงทุนที่จะนำมาลงทุนในกองทุนนี้ ควรเป็นเงินส่วนที่สามารถลงทุนได้ตามอายุกองทุน ลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท ที่ราคาเสนอขาย 10 บาทต่อหน่วยลงทุน

Back to top button