BBLAM เสนอขายกองทุน BP 15/19 ถึง 13 พ.ค.นี้


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง หรือ บลจ.บัวหลวง (BBLAM) ระบุว่า บลจ.บัวหลวงเสนอขายกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 15/19 (BP 15/19) ระหว่างวันที่ IPO 2 – 13 พ.ค. 2562

สำหรับกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 15/19 (BP15/19) เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ และหรือเงินฝากต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และหรือภาคเอกชน ในระดับ Investment grade โดยกองทุน BP 15/19 อายุประมาณ 6 เดือน ประมาณการผลตอบแทน 1.70% ต่อปี ขนาดโครงการ 5,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ กองทุนดังกล่าว เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่ต้องการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ โดยเลือกลงทุนในตราสารหนี้ของกิจการที่มีความมั่นคง และมีศักยภาพในการให้ผลตอบแทนที่ดี อย่างไรก็ตาม เงินลงทุนที่จะนำมาลงทุนในกองทุนนี้ ควรเป็นเงินส่วนที่สามารถลงทุนได้ตามอายุกองทุน ลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท ที่ราคาเสนอขาย 10 บาทต่อหน่วยลงทุน

อย่างไรก็ตามตราสารหนี้ และ / หรือประเทศที่จะลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวการณ์ของตลาดตราสารหนี้ขณะนั้นๆ

Back to top button