BBLAM เสนอขายกองทุนใหม่ “BP19/19” ถึง 11 มิ.ย.นี้

BBLAM เสนอขายกองทุนใหม่ “BP19/19” อายุประมาณ 6 เดือน ประมาณการผลตอบแทน 1.70% ต่อปี ขนาดโครงการ 5,000 ล้านบาท ถึง 11 มิ.ย.นี้


บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด หรือ บลจ.บัวหลวง (BBLAM) ระบุว่า บลจ.บัวหลวง เสนอขายกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 19/19 (BP 19/19) ระหว่างวันที่ IPO 5-11 มิ.ย. 2562 สำหรับกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 19/19 (BP19/19) เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ และหรือเงินฝากต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และหรือภาคเอกชน ในระดับ Investment grade โดยกองทุน BP 19/19 อายุประมาณ 6 เดือน ประมาณการผลตอบแทน 1.70% ต่อปี ขนาดโครงการ 5,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ กองทุนดังกล่าว เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่ต้องการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ โดยเลือกลงทุนในตราสารหนี้ของกิจการที่มีความมั่นคง และมีศักยภาพในการให้ผลตอบแทนที่ดี อย่างไรก็ตาม เงินลงทุนที่จะนำมาลงทุนในกองทุนนี้ ควรเป็นเงินส่วนที่สามารถลงทุนได้ตามอายุกองทุน ลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท ที่ราคาเสนอขาย 10 บาทต่อหน่วยลงทุน

สำหรับตราสารหนี้ และ / หรือประเทศที่จะลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวการณ์ของตลาดตราสารหนี้ขณะนั้นๆ

Back to top button