BBLAM ขายกองทุน BP 32/19 ชูผลตอบแทน 1.4%

BBLAM ออกกองทุนตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ “BP 32/19” อายุ 6 เดือน ชูผลตอบแทน 1.4% ขนาดโครงการ 7 พันล้านบาท 29 ต.ค.-4 พ.ย. 2562


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด หรือ บลจ.บัวหลวง (BBLAM) เสนอขายกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 32/19 (BP 32/19) เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ และหรือเงินฝากต่างประเทศ IPO 29 ต.ค.-4 พ.ย. 2562 อายุประมาณ 6 เดือน ประมาณการผลตอบแทน 1.40% ต่อปี ขนาดโครงการ 7,000 ล้านบาท

สำหรับกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 32/19 (BP32/19) เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ และหรือเงินฝากต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และหรือภาคเอกชน ในระดับ Investment grade โดยกองทุน BP 32/19 อายุประมาณ 6 เดือน ประมาณการผลตอบแทน 1.40% ต่อปี ขนาดโครงการ 7,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ กองทุนดังกล่าว เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่ต้องการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ โดยเลือกลงทุนในตราสารหนี้ของกิจการที่มีความมั่นคง และมีศักยภาพในการให้ผลตอบแทนที่ดี อย่างไรก็ตาม เงินลงทุนที่จะนำมาลงทุนในกองทุนนี้ ควรเป็นเงินส่วนที่สามารถลงทุนได้ตามอายุกองทุน ลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท ที่ราคาเสนอขาย 10 บาทต่อหน่วยลงทุน

สำหรับตราสารหนี้ และ / หรือประเทศที่จะลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวการณ์ของตลาดตราสารหนี้ขณะนั้นๆ

Back to top button