FWD ขยายเวลาผ่อนจ่ายเบี้ยประกันเป็น 90 วัน บรรเทาผลกระทบโควิด

FWD ขยายเวลาผ่อนจ่ายเบี้ยประกันเป็น 90 วัน บรรเทาผลกระทบโควิด


นายเดวิด โครูนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังไม่คลี่คลายและมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน บริษัทฯ มีความห่วงใยและตระหนักถึงผลกระทบที่มีต่อผู้เอาประกันภัย รวมทั้งเพื่อให้สอดรับกับมาตรการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิประกันภัย (คปภ.) บริษัทฯ จึงได้ขยายระยะเวลาให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เอาประกันภัยของบริษัทฯ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

โดยขยายระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันชีวิต สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีวันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย งวดวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ให้ขยายระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยเป็น 90 วัน โดยผู้เอาประกันภัยยังสามารถใช้สิทธิในการเรียกร้องสินไหม ตามเงื่อนไขกรมธรรรม์ กรณีที่ผู้เอาประกัยภัยต้องการใช้สิทธิสินไหมสุขภาพ ผู้เอาประกันภัยต้องชำระเบี้ยประกันภัยคงค้างเข้ามาเพื่อให้กรมธรรม์มีผลบังคับโดยสมบูรณ์

รวมทั้งยกเว้นดอกเบี้ยต่ออายุกรมธรรม์ กรณีกรมธรรม์ประกันชีวิตขาดอายุ หรือเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตใช้เงินสำเร็จอัตโนมัติ หรือแปลงเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิต แบบขยายเวลาอัตโนมัติ ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 หากมีการขอต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิต (Reinstatement) หรือขอกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ประกันชีวิต ภายใน 6 เดือน บริษัทฯ จะยกเว้นดอกเบี้ยในระหว่างนั้น

สำหรับกรณีกรมธรรม์ประกันชีวิตมีการนำมูลค่าเวนคืนมาชำระเบี้ยประกันภัยโดยอัตโนมัติ (Automatic Premium Loan) ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ จะยกเว้นดอกเบี้ย หากชำระคืนเงินกู้ชำระเบี้ยประกันภัยอัตโนมัติเต็มจำนวน ภายใน 6 เดือน นับแต่วันครบกำหนดชำระ

ทั้งนี้บริษัทฯ มีความเข้าใจและอยากจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 จึงกำหนดมาตรการขยายระยะเวลาการผ่อนผันสำหรับกรมธรรม์รายบุคคล (Individual Life) และกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) โดยกรมธรรม์ของลูกค้าจะได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขการผ่อนผันตามที่แจ้งข้างต้น บริษัทฯ ขอส่งกำลังใจและความห่วงใยให้กับทุกคนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นี้ และพร้อมจะอยู่เคียงข้างทุกคนเพื่อก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

Back to top button