บลจ.ยูโอบี ออกกองทริกเกอร์หุ้นไทย ตั้งเป้า 5% ใน 5 เดือน


นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า บริษัทเล็งเห็นโอกาสการเข้าลงทุนหุ้นไทยในช่วงนี้ เนื่องจากมีปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติ และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศที่เอื้อต่อการเติบโตของตลาดหุ้นไทย เหมาะสมในการเข้าลงทุนเพื่อคาดหวังผลตอบแทนในการลงทุนระยะสั้นจากการจับจังหวะตลาด (Market timing) จึงเสนอขาย กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย ทริกเกอร์ ฟันด์ 5M1(UTT5M1) จะเปิดเสนอขายครั้งแรกและครั้งเดียว ในวันที่ 21-25 พฤษภาคม 2564

“ในขณะที่ทั่วโลกยังคงเผชิญกับสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ด้วยมาตรการเร่งฉีดวัคซีนป้องกัน รวมทั้งประเทศไทยที่มีความชัดเจนของการสั่งซื้อและเป้าหมายของการฉีดวัคซีนภายในประเทศ ทำให้สถานการณ์ในภาพรวมคลี่คลายไปในทางที่ดี บลจ. ยูโอบี จึงมีความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจโลกที่อยู่ในภาวะฟื้นตัวเข้าสู่ภาวะปกตินี้จะเอื้อต่อการลงทุนในตลาดหุ้น รวมถึงตลาดหุ้นไทยด้วย จึงเป็นโอกาสที่เหมาะสมในการเข้าลงทุนตลาดหุ้นไทยเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนจากเศรษฐกิจฟื้นตัว”

ทั้งนี้จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งมาตรการทางการเงินและการคลัง รวมถึงการเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในทุกประเทศ ส่งผลบวกต่อความเชื่อมั่นต่อภาพรวมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ชัดเจนมากขึ้น ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มปรับเข้าสู่ระดับปกติ สหรัฐอเมริกา จีน ยุโรป ซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจโลก แม้ว่าในระยะสั้นอาจจะต้องเผชิญกับปัจจัยกดดันบ้าง แต่ในระยะ 6 เดือนถึง 1 ปีข้างหน้ายังมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ โดยในรายงานล่าสุดของ IMF เดือนเมษายนที่ผ่านมา มีปรับการขยายตัวของเศรษฐกิจทั่วโลกเพิ่มขึ้น โดยคาดว่า GDP โลกปี 2564 จะสามารถเติบโตได้ 6.0% เทียบกับคาดการณ์เดิมในเดือนมกราคม 2564 ที่ 5.5%

ด้านตลาดหุ้นไทยตั้งแต่ต้นปี 2564 มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นถึงแม้จะเผชิญกับความผันผวนบ้างจากผลกระทบการระบาดของโควิด-19 ในประเทศ แต่ยังคงได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก รวมถึงมาตรการของภาครัฐบาลที่คาดว่าจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศต่อเนื่อง เช่น มาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนภายใต้โครงการต่างๆ มาตรการลดภาระค่าสาธารณูโภค มาตรการด้านสินเชื่อ เป็นต้น ซึ่งหากการเร่งกระจายวัคซีนมีประสิทธิภาพและรวดเร็วจะทำให้ทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่มีความต่อเนื่อง ส่งผลให้เริ่มเห็นการปรับเพิ่มขึ้นของประมาณการกำไรบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนโอกาสการเติบโตของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยทั้งในมุมของระดับราคาและโอกาส

นอกจากนี้คาดการณ์ว่าในระยะ 6-12 เดือนข้างหน้า SET Index จะเคลื่อนไหวในกรอบประมาณ 1500-1680 จุด  บลจ.ยูโอบี จึงมีความเห็นว่าปัจจุบันเป็นจังหวะที่ดีในการเข้าลงทุน จังหวะเข้าลงทุน โดยจะพิจารณาราคาหุ้นที่จะเข้าลงทุน เลือกหุ้นที่มีพื้นฐานดี และมีมูลค่าที่เหมาะสม และเป็นภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับประโยชน์จากเศรษฐกิจฟื้นตัวของเศรษฐกิจ รวมถึงมีโอกาสเติบโต

ทั้งนี้จากปัจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจที่เอื้อความน่าสนใจของตลาดหุ้นไทยดังกล่าว  ทำให้เล็งเห็นถึงโอกาสในการเข้าลงทุนตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้ จากประสบการณ์การลงทุนหุ้นไทย และความเชี่ยวชาญในการบริหารกองทุนหุ้นไทยเชิงรุก มีกระบวนการคัดสรรหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับภาวะตลาด อีกทั้ง บลจ.ยูโอบี เป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มในการบริหารกองทุนประเภทกำหนดผลตอบแทนเป้าหมาย จึงมีความมั่นใจนำเสนอกองทุน UTT5M1 เพื่อตอบโจทย์นักลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่ดีตามเป้าหมายที่กำหนดของกองทุนในช่วงภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัว

โดยกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย ทริกเกอร์ ฟันด์ 5M1(UTT5M1) จะเน้นลงทุนหุ้นไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี จะพิจารณาดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทั้งหมด เมื่อหน่วยลงทุนมีมูลค่า 10.50 บาท*/หน่วย ณ วันทำการใด ภายในระยะเวลา  5 เดือน อย่างไรก็ตาม หากไม่เป็นไปตามเป้าหมายดังกล่าว กองทุนจะเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถขายคืนได้แต่ไม่สามารถซื้อเพิ่มได้

 

Back to top button