MFC ชูกองทุนเปิด “MTOP3” ขายไอพีโอ 15-19 ส.ค.65

MFC สบโอกาสลงทุนหุ้นไทย เดินหน้าออก Trigger Fund ใหม่ล่าสุด “MTOP3” ซึ่งเป็นกองทุนรวมผสมในประเทศ ตั้งเป้าหมายผลตอบแทน 5% ใน 5 เดือน เทียบอัตราดอกเบี้ยเงินฝากปัจจุบันที่ 0.25% ต่อปี


นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFC กล่าวถึงมุมมองการลงทุนในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 ว่า ปัจจัยสนับสนุนการลงทุนของกองทุนเปิด ‘MTOP3’ คือ การคาดการณ์การชะลอตัวของภาวะเงินเฟ้อที่ส่งผลกระทบทั้งในไทยและต่างประเทศจากสงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครนในช่วงต้นปีที่ผ่านมาโดยจะเริ่มชะลอตัวลงในช่วงไตรมาสสามของปีนี้ เกิดปัจจัยสนับสนุนการทำกำไรของบริษัท และทำให้แนวโน้มค่าเงินบาทกลับมาแข็งค่าอีกด้วย

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยสนับสนุนจากการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติจากนโยบายการเปิดประเทศในช่วงครึ่งปีหลังที่ดีกว่าที่คาด ซึ่งจะช่วยให้ทิศทางการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและ GDP เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นอีกด้วย โดยปัจจัยเหล่านี้เองจะทำให้หุ้นในตลาดหุ้นไทยฟื้นตัวขึ้นในอีก 5 เดือนต่อจากนี้

ทั้งนี้ จุดเด่นของกองทุนเปิด MTOP3 คือ จะเน้นลงทุนในหุ้นนำตลาดที่มีผลประกอบการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและราคาหุ้นปรับตัวลงมาต่ำกว่าราคาปัจจัยพื้นฐาน อีกทั้งนโยบายกองทุนเป็นกองทุนรวมผสมสามารถลงทุนหุ้นได้ในสัดส่วนตั้งแต่ 0-100% จึงมีความยืดหยุ่นสูงจากสภาวะความผัวผวนของตลาด ทั้งนี้ MFC มองดัชนีที่ย่อตัวจากปัจจัยเรื่องสงครามและความผันผวนของเศรษฐกิจโลกจะเป็นโอกาสที่ดีในการเข้าสะสมหลักทรัพย์ที่คุณภาพดีและสร้างผลตอบแทนให้แก่กองทุนได้

สำหรับกองทุนเปิด MTOP3 เปิดขายหน่วยลงทุนระหว่างวันที่ 15-19 ส.ค. นี้ มูลค่าการซื้อขั้นต่ำครั้งแรก 1,000 บาท ทั้งนี้ กองทุนจะเลิกโครงการ เมื่อมีมูลค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 10.53 บาท และมูลค่าหน่วยลงทุนที่จะทำการรับซื้อคืนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องไม่ตํ่ากว่า 10.50 บาทต่อหน่วยลงทุน และทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสดและ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดบางส่วนหรือทั้งหมด บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

โดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน ชนิดเพื่อการลงทุน ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและเลิกกองทุน และในช่วงระยะเวลา 5 เดือนแรก นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ได้

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000 ติดต่อฝ่ายวางแผนการลงทุน กด 2 หรือ Contact Center กด 0 สาขาแจ้งวัฒนะ โทร.0-2835-3055-57 สาขาปิ่นเกล้า โทร. 0-2014-3150-2 สาขาขอนแก่น โทร.043-204-014-16 สาขาเชียงใหม่ โทร. 0-5321-8480-82 สาขาระยอง โทร. 033-100-340 สาขาหาดใหญ่ โทร. 074-232-324 – 25 หรือที่ www.mfcfund.com

Back to top button