“ไทยพาณิชย์” เปิดขายกองทุนใหม่ เจาะกลุ่มลูกค้าเวลธ์ 1-9 ก.ย.นี้

“ธนาคารไทยพาณิชย์” เจาะกลุ่มลูกค้าเวลธ์เสนอขายกองทุน SCBDSHARC1YA ในวันที่ 1-9 ก.ย.นี้ เน้นลงทุนตราสารหนี้ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงราคาทองคำ


นายศรชัย สุเนต์ตา ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Investment office and product และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารฝ่าย CIO office ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารจะเสนอขายกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Double Structured Complex Return 1 YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (SCBDSHARC1YA) ในวันที่ 1-9 กันยายน 2565 มูลค่าโครงการ 2,000 ล้านบาท อายุโครงการ 1 ปี เงินลงทุนขั้นต่ำ 500,000 บาท นับเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน จัดอยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง (ระดับ 5)

โดยกองทุน SCBDSHARC1Y มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือ เงินฝาก ตราสารทางการเงินที่เสนอขายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ รวมทั้งหลักทรัพย์ หรือ ทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานก.ล.ต.โดยอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้หรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) รวมกันทั้งสิ้นประมาณร้อยละ 99.25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) โดยมีเป้าหมายให้เงินส่วนนี้เติบโตครอบคลุมเงินต้นกองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(Derivatives)เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign  Exchange Rate risk) ทั้งจำนวน

นอกจากนี้กองทุนจะแบ่งเงินลงทุนประมาณร้อยละ 0.75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เช่น สัญญาออปชั่น (Option) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับราคาทองคำ Gold spot (XAUUSD) ตามเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน เพื่อเปิดโอกาสให้กับกองทุนสามารถแสวงหาผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำ Gold spot

สำหรับกองทุน SCBDSHARC1YA สามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการขาดทุนของเงินต้น ผ่านการเลือกลงทุนในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพ ทั้งตราสารหนี้และเงินฝากของผู้ออกตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ Investment grade ขึ้นไป พร้อมโอกาสรับผลตอบแทนชดเชยใกล้เคียงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และโอกาสรับผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่น ที่จ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับราคาทองคำ (XAUUSD)  สำหรับผลตอบแทนคาดการณ์ของกองทุนสามารถเกิดขึ้นได้จาก 3 กรณีดังนี้

กรณีที่ 1) ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ ทำการวันใดวันหนึ่งตลอดอายุสัญญาออปชั่น ปรับลดลงมากกว่า -10%  หรือเพิ่มขึ้นมากกว่า + 10% เมี่อเทียบกับราคาสินทรัพย์ ณ วันเริ่มต้นสัญญา (Knockout) จะได้รับเงินต้นคืนเต็มจำนวนบวกผลตอบแทนชดเชย 0.25%  ณ วันครบอายุโครงการ

กรณีที่ 2) ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาไม่เปลี่ยนแปลง หรือปรับเพิ่มขึ้นไม่เกิน + 10% เมื่อเทียบกับราคาสินทรัพย์ ณ วันเริ่มต้นสัญญา จะได้รับเงินต้นคืนเต็มจำนวนบวกผลตอบแทบจากออปชั่น

กรณีที่ 3) ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วัน พิจารณาปรับลดลงไม่เกิน -10% เมื่อเทียบกับราคาสินทรัพย์ ณ วันเริ่มต้นสัญญาจะได้รับเงินต้นคืนเต็มจำนวนบวกผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่น(หากราคาสินทรัพย์ติดลบแต่ผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่น ยังจ่ายผลตอบแทนเป็นบวก)

โดยตัวอย่างการคำนวณผลตอบแทนของกองทุน SCBDSHARC1YA สมมติฐานเงินลงทุน 1,000,000 บาท ตัวอย่าง กรณีไม่มีการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน USD /THB จะได้รับผลตอบแทนดังนี้

1) ราคาสินทรัพย์อ้างอิงปรับขึ้นหรือลดลงเกินกรอบ -10%, +10% = Knockout จะได้รับผลตอบแทนจาก ออปชั่น = 0 % ผลตอบแทนรวม = เงินต้น + ผลตอบแทนชดเชย (1,000,000 + 2,500 บาท) = 1,002,500 บาท

2) ราคาสินทรัพย์อ้างอิงปรับตัวเพิ่มขึ้นไม่เกิน +10% ผลตอบแทนจากออปชั่น = 50% x (ดัชนีอ้างอิง ณ วันที่พิจารณา หาร ดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้น ลบ 1 เช่น  50% x (1,080 /1,000 -1) x 1,000,000 บาท = 0.04 x 1,000,000 บาท = 40,000 บาท ดังนั้นจะได้รับเงินต้นบวกผลตอบแทนจากออปชั่น = 1,040,000 บาท

3) ราคาสินทรัพย์อ้างอิงปรับตัวลดลงไม่เกิน -10% ผลตอบแทนจากออปชั่น = 50% x (ดัชนีอ้างอิง ณ วันที่ พิจารณา หารดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา – 1 เช่น 50% x (920 /1,000 -1) x 1,000,000 บาท = 0.04 x 1,000,000 = 40,000 บาท ดังนั้นจะได้รับเงินต้นบวกผลตอบแทนจากออปชั่น 1,000,000 + 40,000 บาท = 1,040,000 บาท

ตัวอย่างกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน USD / THB จะได้รับผลตอบแทนดังนี้

กรณีที่ 1) ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น ณ วันเริ่มต้นสัญญา อยู่ที่ 35 บาทต่อ 1  ดอลล่าร์ และวันที่พิจารณาดัชนี อ้างอิง อยู่ที่ 30 บาทต่อดอลล่าร์ มีวิธีการคำนวณดังนี้ อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิงหาร อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเริ่มต้นสัญญา เช่น (30 / 35 = 0.86) การเปลี่ยนแปลงของ ดัชนีอ้างอิง ณ วันครบอายุสัญญาหาร ดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา (1,080 / 1,000) -1 = 0.08 ดังนั้น ผลตอบแทน (50% x 0.08) x 0.86 x 1,000,000 = 34,400 บาท โดยจะได้รับผลตอบแทนรวม เงินต้น + ดอกเบี้ย + ออปชั่น = 1,034,400 บาท

กรณีที่ 2) ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง ณ วันเริ่มต้นสัญญา อยู่ที่ 35 บาทต่อดอลล่าร์ และวันที่พิจารณาดัชนีอ้างอิง อยู่ที่ 40  บาทต่อดอลล่าร์ โดยคำนวณดังนี้ อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง หาร อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเริ่มต้นสัญญา เช่น (40 / 35 = 1.14) การเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง ณ วันที่พิจารณา หาร ดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา (1,080 / 1,000) -1 = 0.08 ผลตอบแทน (50% x 0.08) x 1.14 x 1,000,000 = 45,600 บาท จะได้รับผลตอบแทนรวมเงินต้น + ดอกเบี้ย + ออปชั่น = 1,045,600 บาท

สำหรับทิศทางของราคาทองคำ ที่ใช้เป็นสินทรัพย์อ้างอิงในการลงทุนนี้ มองว่ามีทิศทางเป็น Sideway ในอีก 1 ปีข้างหน้า หลังมีอุปสงค์ต่อทองคำจากธนาคารกลางหลายแหล่งในโลกเข้าช้อนซื้อทองคำเพื่อใช้เป็นทุนสำรองในยามที่ราคาทองคำอ่อนค่าลงจากแรงกดดันของอัตราดอกเบี้ยสหรัฐที่ยังปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น  และมองว่ากระแสการดำเนินการเช่นนี้จะมีอยู่ต่อไปจนถึงปีหน้า ท่ามกลางความไม่แน่นอนและความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงอยู่ การเคลื่อนไหวในกรอบ Sideway นี้จึงเหมาะสมที่จะใช้เป็นสินทรัพย์อ้างอิงสำหรับการลงทุนใน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Double Structured Complex Return 1 YA ที่จะสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับลูกค้าได้แม้ในยามที่ความเคลื่อนไหวของราคาทองคำเป็น Sideway

อย่างไรก็ดีแนวโน้มทิศทางค่าเงินบาทในระยะสั้น โดยเงินบาทยังเผชิญแรงกดดันด้านอ่อนค่า เช่นเดียวกับสกุลเงินอื่นในภูมิภาค โดยคาดว่าค่าเงินบาทจะอยู่ในช่วง 35.5 – 36.5 ต่อดอลล่าร์สหรัฐ เนื่องจาก การเร่งดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งผลให้ส่วนอัตราดอกเบี้ย (Rate differential) ระหว่าง US และประเทศต่างๆปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง รวมทั้งความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยของโลก และสงครามรัสเซียที่กระทบกลุ่มยุโรปรุนแรง ส่งผลให้นักลงทุนปิดรับความเสี่ยง และเข้าลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ้น

ด้านประเทศไทยดุลบัญชีเดินสะพัดยังขาดดุลอยู่ในไตรมาส 3 จากราคาพลังงานที่สูง ส่งผลให้มูลค่าการนำเข้าปรับสูงขึ้น นอกจากนี้เงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่เศรษฐกิจไทยยังไม่ฟื้นตัวมากนัก ถือเป็นอีกปัจจัยที่กดดันค่าเงินบาท แต่อย่างไรก็ตามค่าเงินบาทจะไม่อ่อนค่าอีกมากนัก เนื่องจากนักลงทุนได้ Price -in ความเสี่ยงภาวะเศรษฐกิจโลกถกถอยไปมากแล้ว อีกทั้งธนาคารแห่งประเทศไทย ยังดูแลความผันผวนของค่าเงินบาทผ่านการใช้เงินทุนสำรอง

ทั้งนี้ค่าเงินบาทในช่วงไตรมาส 4 มีแนวโน้มกลับมาแข็งค่าขึ้นในกรอบ 35-36 บาท ต่อดอลล่าร์สหรัฐ จากเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ซึ่งจะช่วยกระตุ้น Portfolio flow จากนักลงทุนต่างชาติ ทางด้านดุลบัญชีเดินสะพัดมีแนวโน้มกลับมาเกินดุล จากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเพิ่มขึ้น ประกอบกับราคาน้ำมัน และค่าระวางเรือที่มีแนวโน้มลดลง และการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของเฟดมีแนวโน้มช้าลงในไตรมาส 4

คำเตือน 

1.ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องก่อนตัดสินใจลงทุน

2.การลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนซึ่งมีปัจจัยอ้างอิง มีความแตกต่างจากการลงทุนในปัจจัยอ้างอิงโดยตรงจึงอาจทำให้ราคาของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาของปัจจัยอ้างอิงได้ (ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีปัจจัยอ้างอิง(underlying asset) และกำหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงดังกล่าว

3.กองทุนที่มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนและไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุน หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

4.กองทุนยังคงมีความเสี่ยงผิดชำระหนี้ (default risk) ที่เกิดขึ้นจากการผิดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร เงินฝาก ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับเงินต้นคืนเต็มจำนวนได้

5.ศึกษาข้อมูลกองทุนหลักและหนังสือชี้ชวนกองทุนที่ร่วมรายการเพิ่มเติมได้จาก website ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม www.scbam.com และสามารถศึกษารายละเอียดกองทุนรวมเพิ่มเติมผ่าน SCB EASY App

Back to top button