KTAM จัดโปรปีกระต่าย ซื้อ RMF/SSF รับหน่อยลงทุน KTSTPLUS

KTAM จัดโปรโมชั่นต้อนรับปีกระต่าย ลงทุนกองทุน RMF/SSF รวมกันทั้งปี 66 ทุก 50,000 บาท รับหน่วยลงทุน KTSTPLUS มูลค่า 250 บ. กระตุ้นลงทุนระยะยาว


นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAM เปิดเผยว่า เพื่อส่งเสริมให้เกิดวินัยการออมในระยะยาวของนักลงทุน และเป็นการวางแผนภาษีล่วงหน้าสำหรับปีภาษี 2566 KTAM จึงจัดโปรโมชั่นให้กับนักลงทุนต่อเนื่องในปี 2566 ผ่านโครงการ Wealth+ สำหรับนักลงทุนที่ลงทุนในกองทุนเพื่อการเกษียณอายุหรือกองทุนเพื่อการออมแบบประจำเท่ากันทุกเดือนต่อเนื่องครบ 12 เดือน ตั้งแต่มกราคม – ธันวาคม 2566 ผ่านระบบ KTAM Smart Trade หรือกรอกใบสมัครผ่าน บลจ.กรุงไทย หรือผู้สนับสนุนตัวแทนขาย โดยทุกๆ การลงทุนมูลค่า 50,000 บาทจะได้รับหน่วยลงทุน KTSTPLUS มูลค่า 250 บาท (ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโปรโมชั่นที่บริษัทฯ กำหนด)

สำหรับ KTSTPLUS หรือกองทุนเปิดกรุงไทย ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ความเสี่ยงกองทุนระดับ 4) มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นทั้งในและ/หรือต่างประเทศ โดยเฉลี่ยตราสารอายุไม่เกิน 1 ปี โดยมีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถเลือกลงทุนได้ทุกกองทุน SSF/RMF ภายใต้การบริหารของบริษัท ยกเว้นกองทุนที่ไม่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่ กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF2), กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพื่อ การเลี้ยงชีพ (RMF3), กองทุนเปิดกรุงไทยตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF4), กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดเพื่อการออม) (KTSTPLUS-SSF), กองทุนเปิดกรุง ไทยตราสารหนี้ พลัส (ชนิดเพื่อการออม) (KTFIXPLUS-SSF) และกองทุน RMF/SSF ที่เปิดขายใหม่ในปี 2566 ที่บริษัทอาจประกาศยกเว้นภายหลัง

ในกรณีที่ผู้ลงทุนลงทุนแบบประจําเท่ากันทุกเดือนต่อเนื่องครบ 12 เดือน มากกว่า 1 กองทุน บริษัทจะนับจํานวนเงินลงทุนของแต่ละกองทุนรวมกัน โดยพิจารณาจํานวนเงินลงทุนจากยอดรวมของรายการซื้อ และสับเปลี่ยนเข้า (ไม่นับยอดสับเปลี่ยนภายในกลุ่ม RMF และ SSF) โดยจํานวนเงินลงทุนที่เข้าเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้รวมกันสูงสุด 500,000 บาทต่อปีภาษี และกรณีที่ผู้ลงทุนมีบัญชีมากกว่า 1 บัญชี จะนับยอดเงินจากทุกบัญชีของผู้ลงทุนรวมกัน

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม และขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการได้ที่ บลจ.กรุงไทย โทร. 0-2686-6100 กด 9 หรือธนาคารกรุงไทยและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือศึกษารายละเอียดได้ที่ www.ktam.co.th สนใจเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชั่น KTAM Smart Trade ได้ที่ https://bit.ly/KTSTSignIn

Back to top button