KTAM จับมือกับสถาบันชั้นนำ ร่วมโครงการ “ออมเบอร์ 5”

KTAM จับมือกับสถาบันการเงินชั้นนำหลายแห่งเข้าร่วมโครงการออมเบอร์ 5 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าเกี่ยวกับการลงทุน ทั้งยังเป็นการสร้างวินัยการออมเพื่อการเงินที่ดีในระยะยาว


นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAM เปิดเผยว่า กองทุนเล็งเห็นถึงความสำคัญในการออมเพื่ออนาคตทางการเงินของนักลงทุน จึงได้เข้าร่วมโครงการโครงการออมเบอร์ 5 ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการขยายฐานผู้ลงทุนหน้าใหม่โดยเฉพาะกลุ่มคนวัยทำงาน และกระตุ้นให้ผู้ลงทุนรายใหม่หันมาใส่ใจในการออมผ่านกองทุนรวม เพื่อให้ถึงเป้าหมายทางการเงินได้เร็วยิ่งขึ้น

โดยโครงการฯ เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย. 66 เป็นต้นไป และสงวนสิทธิเฉพาะ 500 บัญชีแรกเท่านั้น สำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องลงทุนแบบถัวเฉลี่ย (Dollar Cost Average: DCA) โดยสามารถลงทุนได้ทุกกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัท ที่มีความเสี่ยงระดับ 5 ขึ้นไปในกองทุนเดียวกัน ยกเว้นกลุ่มกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และกลุ่มกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) โดยมีเงื่อนไขการรับของสมนาคุณดังนี้

เงื่อนไขที่ 1 ลูกค้ารายใหม่ที่เปิดบัญชีและลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาท ภายในวันที่ 30 พ.ย. 2566 นี้ และเงื่อนไขที่ 2 ลงทุนรูปแบบ DCA ครั้งแรกสำเร็จภายใน 29 ธ.ค. 66 นี้ โดยต้องลงทุนขั้นต่ำเดือนละ 500 บาทและลงทุนต่อเนื่องครบ 12 เดือนในกองทุนเดิม

สำหรับลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขครบทั้ง 2 เงื่อนไขจะได้รับหน่วยลงทุน KTSTPLUS หรือกองทุนเทียบเท่า มูลค่า 500 บาท ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดโครงการ ทั้งนี้ ให้สิทธิเฉพาะลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาที่เปิดบัญชีกับ KTAM ประเภทบัญชีเดี่ยวเท่านั้น โดยผู้ที่เปิดบัญชีซื้อขายประเภทไม่เปิดเผยชื่อ (Omnibus Account) ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้

กองทุน KTSTPLUS (กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส) เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 4 เน้นลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงิน ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่สามารถลงทุนได้ โดยเฉลี่ยอายุตราสารไม่เกิน 1 ปี

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลและขอรับหนังสือชี้ชวนกองทุนที่ร่วมรายการได้ทุกวันทำการได้ที่ บลจ.กรุงไทย โทร. 0-2686-6100 กด 9 หรือธนาคารกรุงไทยและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือศึกษารายละเอียดได้ที่ www.ktam.co.th สนใจเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชั่น KTAM Smart Trade ได้ที่ https://bit.ly/KTSTSignIn หรือศึกษารายละเอียดโครงการออมเบอร์ 5 เพิ่มเติมได้ที่ https://ออมเบอร์5.aimc.or.th

Back to top button