บลจ.บัวหลวง ออกกองตราสารหนี้ธนสารพลัส 39/16อายุ 6 เดือน ชูดอกเบี้ย 1.50% ขายวันนี้ -18 ต.ค.59

บลจ.บัวหลวง ออกกองตราสารหนี้ธนสารพลัส 39/16 อายุประมาณ 6 เดือน ลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท ชูดอกเบี้ย 1.50% เสนอขายตั้งแต่วันที่ 12-18 ต.ค.59


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง หรือ บลจ.บัวหลวง ระบุว่า บลจ.บัวหลวง เสนอขายกองทุนใหม่ 1 กองทุน คือ กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 39/16 อายุประมาณ 6 เดือน เริ่มต้นเสนอขายระหว่างวันที่ 12-18 ต.ค.59 ลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท

สำหรับกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 39/16 (BP39/16) เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ และหรือเงินฝากต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และหรือภาคเอกชน ในระดับ Investment grade อายุประมาณ 6 เดือน ประมาณการผลตอบแทน 1.50% ต่อปี ขนาดโครงการ 5,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ กองทุนดังกล่าว เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่ต้องการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ โดยเลือกลงทุนในตราสารหนี้ของกิจการที่มีความมั่นคง และมีศักยภาพในการให้ผลตอบแทนที่ดี อย่างไรก็ตาม เงินลงทุนที่จะนำมาลงทุนในกองทุนนี้ ควรเป็นเงินส่วนที่สามารถลงทุนได้ตามอายุกองทุน ลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท ที่ราคาเสนอขาย 10 บาทต่อหน่วยลงทุน

สำหรับตราสารหนี้ และ / หรือประเทศที่จะลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวการณ์ของตลาดตราสารหนี้ขณะนั้นๆ

Back to top button