บลจ.บัวหลวง ขายกองตราสารหนี้ตปท.ช่วงวันที่ 2-8 มี.ค. ผลตอบแทน 1.60%

บลจ.บัวหลวง ขายกองตราสารหนี้ตปท. ระหว่างวันที่ 2-8 มี.ค. ผลตอบแทน 1.60%


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบัวหลวง เสนอขายกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 9/16 เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ และหรือเงินฝากต่างประเทศ ระหว่างวันที่  2 – 8 มี.ค. 2559

สำหรับกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 9/16 (BP9/16) เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ และหรือเงินฝากต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และหรือภาคเอกชน ในระดับ Investment grade โดยกองทุน BP 9/16 อายุประมาณ 6 เดือน ประมาณการผลตอบแทน 1.60% ต่อปี ขนาดโครงการ 5,000 ล้านบาท

ทั้งนี้กองทุนดังกล่าว เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่ต้องการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ โดยเลือกลงทุนในตราสารหนี้ของกิจการที่มีความมั่นคง และมีศักยภาพในการให้ผลตอบแทนที่ดี อย่างไรก็ตาม เงินลงทุนที่จะนำมาลงทุนในกองทุนนี้ ควรเป็นเงินส่วนที่สามารถลงทุนได้ตามอายุกองทุน ลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท ที่ราคาเสนอขาย 10 บาทต่อหน่วยลงทุน

Back to top button