BLA มอบกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม 10 บาท ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์

BLA มอบกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม 10 บาท “สงกรานต์อุ่นใจ นิวนอร์มอล ซุปเปอร์พลัส (ไมโครอินชัวร์รันส์)” ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ คุ้มครองอุบัติเหตุถึง 100,000 บาท


ม.ล. จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ BLA กล่าวว่า กรุงเทพประกันชีวิต ตระหนักถึงความสำคัญของความรุนแรงและความสูญเสียอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ รวมถึงความปลอดภัยของประชาชนทุกชีวิต ในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2564 บริษัทฯ จึงได้ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) มอบของขวัญปีใหม่ไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้โครงการกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม 10 บาท “สงกรานต์อุ่นใจ นิวนอร์มอล ซุปเปอร์พลัส” (ไมโครอินชัวรันส์) โดยกรมธรรม์ฉบับนี้เป็นกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม คุ้มครองอุบัติเหตุถึง 100,000 บาท โดยผู้เอาประกันภัยของกรุงเทพประกันชีวิตและลูกค้าใหม่ที่ทำประกันกับกรุงเทพประกันชีวิต สามารถรับสิทธิ์ได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้เพื่อส่งมอบความสุขให้ผู้ที่สนใจทำประกันชีวิตและผู้เอาประกันภัยปัจจุบันของกรุงเทพประกันชีวิต กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม 10 บาท ฉบับนี้ มอบแก่ผู้เอาประกันภัยกรมธรรม์ประเภทสามัญ (ทั้งผู้สมัครทำประกันใหม่หรือลูกค้าเดิม และผู้เอาประกันภัย กรมธรรม์ประเภทกลุ่มที่สถานะมีผลบังคับภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2564) โดยผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 20-70 ปี สามารถรับสิทธิได้ง่าย ๆ เพียงลงทะเบียน ผ่านเว็บไซต์ www.bangkoklife.com หรือสแกน QR Code หรือ ลิงก์ ที่บริษัทกำหนด ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2564 มีระยะเวลาคุ้มครอง 30 วันนับจากวันที่ผู้เอาประกันภัยรับสิทธิ และสิ้นสุดความคุ้มครอง เวลา 24.00 น. นับว่าเป็นของขวัญที่จะทำให้กลับบ้านกันได้อย่างสบายใจ”

สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม “สงกรานต์อุ่นใจ นิวนอร์มอล ซุปเปอร์พลัส” (ไมโครอินชัวรันส์)มีความคุ้มครองหลัก คือ ได้รับความคุ้มครอง 100,000 บาท กรณีเสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ และรับความคุ้มครอง 50,000 บาท กรณีเสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า สูญเสียสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

พร้อมกันนี้ยังได้รับความคุ้มครองอื่นๆ อาทิ ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย และกรณีเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งยังได้ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันระหว่างการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในกรณีได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและกรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ไม่เกิน 20 วัน) จำนวน 300 บาทต่อวัน

นอกจากนี้ ยังได้รับความคุ้มครอง 3,000 บาท กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (เมื่อพ้นกำหนด 14 วัน นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัยและไม่คุ้มครองถึงสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย) โดยความคุ้มครองต่างๆ เป็นไปตามรายละเอียดที่กรมธรรม์กำหนด

Back to top button