เปิด 10 หุ้น “ตลท.” จับเข้า Cash Balance เริ่ม 21 มิ.ย.นี้

ตลท. จับ ADD, IMH, JAS, MACO, MACO-W2, RS-W4, SEAOIL, SIMAT, SIMAT-W3, SIMAT-W4  ข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : Cash Balance เริ่ม 21 มิ.ย.-30 ก.ค.64


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศให้หลักทรัพย์หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : Cash Balance ได้แก่ บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) หรือ ADD, บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) หรือ IMH, บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS, บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)  หรือ  MACO และใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2  หรือ MACO-W2

รวมทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4  หรือ RS-W4, บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ SEAOIL, บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SIMAT, ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 หรือ SIMAT-W3 และใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 หรือ SIMAT-W4  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่  21 มิ.ย. 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ค. 2564

Back to top button