“สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล” ซื้อหุ้น ICN ดันสัดส่วนถือเฉียด 5%

ผู้ถือหุ้นใหญ่ “สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล” ซื้อหุ้น ICN เพิ่ม 0.1777% ดันสัดส่วนถือ 4.8102%


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. เปิดเผยว่า ก.ล.ต.ได้รับรายงานการได้มาหุ้นของ บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) หรือ ICN โดย นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.1777% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ขณะที่จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 4.8102% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นาย มนชัย มณีไพโรจน์ 88,139,332 19.59
2. นาย พีระ เลาหสมบูรณ์ 34,950,000 7.77
3. น.ส. สายพิน ตั้งตรงจิตร 22,741,304 5.05
4. น.ส. ไอด้า รุ่งเรืองผล 21,608,894 4.80
5. นาย แดน รุ่งเรืองผล 21,000,000 4.67
6. น.ส. พัฒน์ธวัณย์ แสงเนตร 18,135,610 4.03
7. นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 17,089,900 3.80
8. NOMURA PB NOMINEES LTD. 15,792,300 3.51
9. UBS AG LONDON BRANCH 9,518,300 2.12
10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 8,708,587 1.94

ที่มา : ตลท. (ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11/03/2564)

Back to top button