ผู้ถือหุ้น BM ไฟเขียวเพิ่มทุน 146.66 ล้านหุ้น รองรับแจกวอร์แรนต์

ผู้ถือหุ้น BM ไฟเขียวเพิ่มทุน 146.66 ล้านหุ้น รองรับแจกวอร์แรนต์ฟรีหุ้นเดิม สัดส่วน 3:1 ใช้สิทธิ 1 บาท ระดมทุนขยายธุรกิจ


บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) หรือ BM ผู้ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 73,333,354 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 146,666,708 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (BM-W2) ให้ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ราคาใช้สิทธิ 1 บาทต่อหุ้น กำหนดออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (WARRANT) วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ระยะเวลาการใช้สิทธิ 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

Back to top button