FTREIT ปลื้ม! ยอดจองหุ้นกู้ทะลุเป้า 3 เท่า กวาดยอดขาย 2.5 พันลบ.

FTREIT ปลื้ม! ยอดจองหุ้นกู้ทะลุเป้า 3 เท่า กวาดยอดขาย 2.5 พันลบ. ประกอบไปด้วย หุ้นกู้อายุ 3 ปี  5 ปี  7 ปี และ 10 ปี โดยมีธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)  เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้


นายพีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ FIRM ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์  FTREIT เปิดเผยว่า การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของ FTREIT ครั้งนี้ มีมูลค่ารวม 2,500 ล้านบาท ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 แม้ปัจจุบันภาคธุรกิจจะเผชิญกับความท้าทายและความไม่แน่นอนด้านเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด-19 แต่หุ้นกู้ FTREIT ก็ยังได้รับยอดจองเกินกว่าจำนวนที่ออกและเสนอขายหลายเท่า

ทั้งนี้ นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก และตอกย้ำให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อศักยภาพในการเติบโตของกองทรัสต์ FTREIT รวมถึงความสามารถในการบริหารงานของผู้จัดการกองทรัสต์ฯ โดยการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้จะทำให้ต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยของกองทรัสต์ลดลง และ อายุหนี้เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเพิ่มขึ้น

สำหรับหุ้นกู้ของ FTREIT ที่เสนอขายในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 4 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 จำนวน 850 ล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.69  ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 ชุดที่ 2 จำนวน 700 ล้านบาท อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.54 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569  ชุดที่ 3 จำนวน 700 ล้านบาท อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.30 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 และ ชุดที่ 4 จำนวน 250 ล้านบาท อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.97 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2574

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กร และหุ้นกู้ชุดปัจจุบันที่ระดับ A แนวโน้มคงที่ บริษัทฯ ได้นำเงินที่ได้จากการออก และเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไปชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 1,800 ล้านบาท และชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวบางส่วนจำนวน 700 ล้านบาท

สำหรับ FIRM เป็นบริษัทในเครือของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้นำในการให้บริการสมาร์ทแพลตฟอร์มด้านอสังหาริมทรัพย์หลากหลายประเภท ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 โดยเป็นบริษัทในกลุ่ม Non-financial ที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ดำเนินธุรกิจเป็นผู้จัดการทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ หรือ FTREIT โดย FIRM มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการบริหารจัดการกองทรัสต์ให้สามารถสร้างผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุดและมีการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีกลยุทธ์ในการลงทุนและจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์คุณภาพสูง ซึ่งไม่ได้จำกัดการลงทุนเฉพาะทรัพย์สินในกลุ่มเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) เท่านั้น แต่ยังพิจารณาการลงทุนทรัพย์สินคุณภาพจากนอกกลุ่มด้วย

นอกจากนี้ยังมองหาโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้แก่กองทรัสต์ ผ่านวิธีการลงทุนในลักษณะต่างๆ เช่น การขายและเช่ากลับ (Sale & Leaseback) การเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินโดยการปรับปรุงคุณภาพทรัพย์และพื้นที่เช่า (Asset Enhancement Initiative) ฯลฯ ภายใต้การบริหารงานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่เปี่ยมด้วยองค์ความรู้และประสบการณ์จากหลากหลายหน่วยงาน

โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  www.ftreit.co.th หรือ  www.frasersproperty.co.th

เกี่ยวกับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์สพร็อพเพอร์ตี้ หรือ FTREIT

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT) หรือที่รู้จักกันในชื่อเดิมว่า ทีรีท (TREIT) เป็นกองทรัสต์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเป็นกองทรัสต์อุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยมูลค่าสินทรัพย์ทั้งสิ้นกว่า 44,000 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)  มีจำนวนทรัพย์สินที่เป็นอาคารโรงงาน และคลังสินค้ารวมทั้งสิ้น 636 ยูนิต คิดเป็นพื้นที่กว่า 2.03 ล้านตารางเมตร ซึ่งเป็นทรัพย์สินคุณภาพสูงที่กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ยุทธศาสตร์เพื่อการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ ที่สำคัญของประเทศไทย ได้แก่ อยุธยาปทุมธานี สมุทรปราการ ปราจีนบุรี และพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรืออีอีซี มาพร้อมผู้เช่าที่เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกจากหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น ยานยนต์สมัยใหม่ ธุรกิจโลจิสติกส์ อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น โดย ในไตรมาสที่ 2/2564 กองทรัสต์มีอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ย (Occupancy Rate) มากกว่า 86% ขณะเดียวกันได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรทติ้งที่ระดับ A/Stable  และยังได้รับคัดเลือกให้อยู่ในเข้าดัชนี FTSE Global Equity Index Series (GEIS) สำหรับรอบทบทวนกลางปี มีผลในเดือน มีนาคม 2564 จัดทำโดย FTSE Russell ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดทำดัชนีหลักทรัพย์ในระดับสากล

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติม  www.ftreit.co.th 

สำหรับ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ “เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย” ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีชื่อย่อหลักทรัพย์ “FPT” และเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ จากการเข้าซื้อกิจการของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ “GOLD” ทำให้ปัจจุบัน เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย เป็นผู้นำในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรรายแรกของประเทศไทย ที่มีแพลตฟอร์มด้านอสังหาริมทรัพย์ครอบคลุมประเภทที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม และ อุตสาหกรรม

นอกจากนี้ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ยังเป็นผู้สนับสนุนและผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ หรือ FTREIT ซึ่งปัจจุบันเป็นกองทรัสต์อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นผู้สนับสนุนและผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ หรือ GVREIT เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เชิง       พาณิชยกรรม ทั้งนี้ FPT, FTREIT และ GVREIT เป็นบริษัทและกองทรัสต์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม www.frasersproperty.co.th

สำหรับเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด (“เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้” หรือ “กลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้”) เป็นบริษัทข้ามชาติที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์ (SGX-ST) ซึ่งมีแนวทางการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งการเป็นเจ้าของ ผู้พัฒนา และผู้บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์หลากหลายประเภทแบบครบวงจร

โดยมีมูลค่าทรัพย์สินรวมประมาณ 39.2 พันล้านสิงคโปร์ดอลลาร์ (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564) สินทรัพย์ของเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ครอบคลุมอสังหาริมทรัพย์ 5 ประเภท  ประกอบด้วย อสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย อสังหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้าและพื้นที่เชิงพาณิชยกรรมและโรงแรม รวมถึงบิสซิเนส พาร์ค และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ กลุ่มธุรกิจดำเนินงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ออสเตรเลีย ยุโรป และจีน

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเป็นเจ้าของ และ/หรือเป็นผู้บริหารจัดการเซอร์วิสอพาร์ตเมนท์และโรงแรมมากกว่า 70 เมือง ใน 20 ประเทศ ทั่วทั้งในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรป ภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกา ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นเดียวกันในการส่งมอบประสบการณ์ที่มีคุณค่า และน่าจดจำให้แก่ลูกค้า และผู้ถือหุ้น โดยอาศัยความรู้ และความสามารถจากทุกตลาดและภาคอสังหาริมทรัพย์ เพื่อส่งมอบคุณค่าในสินทรัพย์ที่หลากหลายที่มีอยู่

ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู www.frasersproperty.com หรือติดตามบริษัทฯ ได้ที่ LinkedIn

Back to top button