UWC เปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่ “สกาย ทาวเวอร์” พร้อมชื่อย่อ “STOWER”

ผู้ถือหุ้น UWC ไฟเขียวเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “สกาย ทาวเวอร์” จากเดิม “เอื้อวิทยา” ส่วนชื่อภาษาอังกฤษเปลี่ยนเป็น “SKY TOWER PUBLIC COMPANY LIMITED” พร้อมชื่อย่อใหม่ “STOWER”


บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) หรือ UWC ระบุว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันพฤหัสที่ 29 เมษายน 2564 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชี่อบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ ตราประทับของบริษัท แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท นั้น

ล่าสุด บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังนี้

ทั้งนี้บริษัทจึงขอเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ จากเดิม “UWC” เป็น “STOWER” เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัททั้งนี้ วันที่มีผลการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Back to top button