CPF ร่วมโครงการ LESS ปี 7 มุ่งลดก๊าซเรือนกระจก – เพิ่มพื้นที่สีเขียว

CPF เข้าร่วมโครงการ LESS ของ อบก. เป็นปีที่ 7 หวังลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพิ่มพื้นที่สีเขียวในฟาร์ม - โรงงาน


นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF เปิดเผยว่า บริษัทฯมุ่งมั่นมีส่วนร่วมบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดกระบวนการผลิต ทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม วางแผนระบบโลจิสติกส์ลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร รวมไปถึงการแก้ปัญหาโดยอาศัยธรรมชาติเป็นพื้นฐาน

อาทิ การจัดหาวัตถุดิบอย่างรับผิดชอบ การอนุรักษ์ปกป้องและฟื้นฟูป่าต้นน้ำและป่าชายเลน และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในสถานประกอบการเพื่อช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

โดยตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา บริษัทฯส่งเสริมให้ฟาร์มและโรงงานทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) มาอย่างต่อเนื่อง    

ทั้งนี้ ในปี 2558 – 2563 มีหน่วยงานของซีพีเอฟที่ได้รับการรับรองโครงการ LESS ด้านป่าไม้และพื้นที่สีเขียวทุกปี ซึ่งรวมระยะเวลา 6 ปี มีปริมาณที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้  52,782.764 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือเทียบกับการปลูกต้นไม้กว่า 120,000 ต้น (ขึ้นอยู่กับชนิดและความโตของต้นไม้ : ข้อมูลจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)) โดยในปี 2564 นี้หน่วยงานของซีพีเอฟเข้าร่วมโครงการ LESS เป็นปีที่ 7 แล้ว  

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดอบรมหลักสูตร “การวัดผลการให้บริการระบบนิเวศและการประเมินการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้ เพื่อลดก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกต้นไม้ของ CPF” ให้กับพนักงานของฟาร์มและโรงงานเป็นหลักสูตรที่ซีพีเอฟพัฒนาร่วมกับอบก. เพื่อให้พนักงานมีทักษะในการวัดผลการให้บริการระบบนิเวศ การวัดการเจริญเติบโตของต้นไม้ และสามารถคำนวณการกักเก็บคาร์บอนจากการปลูกต้นไม้โดยมีวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญจากอบก. และซีพีเอฟร่วมถ่ายทอดความรู้สามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริง ซึ่งปัจจุบันอบรมไปแล้ว 15 รุ่น รวมจำนวนพนักงานที่เข้ารับการอบรมแล้ว 750  คน    

“ซีพีเอฟ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ จึงได้ส่งเสริมหน่วยงานต่างๆของบริษัท ปลูกต้นไม้ภายในหน่วยงาน โรงงาน ฟาร์ม เพิ่มพื้นที่สีเขียวในสถานประกอบการ เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนายวุฒิชัย กล่าว  

อย่างไรก็ดีตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา มีหน่วยงานของซีพีเอฟที่เข้าร่วมและได้รับรองโครงการ LESS โดยแยกเป็นรายปี ดังนี้ ปี 2558 มีจำนวนหน่วยงานที่ขอรับรองฯ ด้านป่าไม้และพื้นที่สีเขียว 54 หน่วยงาน ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ 18,017 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ปี 2559 ขอรับรอง 44 หน่วยงาน ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ 9,084 ตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ปี 2560 ขอรับรอง 51 หน่วยงาน ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ 7,468 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ปี 2561 ขอรับรอง 73 หน่วยงาน ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ 9,218 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ปี 2562 ขอรับรอง 25 หน่วยงาน ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ 3,052.066 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
และปี 2563 ขอรับรอง 59 หน่วยงาน ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ 5,943.698 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า รวมระยะเวลา 6 ปี หน่วยงานซีพีเอฟช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 52,782.764 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  

Back to top button