“อัยการสูงสุด” แจง! ปมดองสัญญาซื้อ “โมเดอร์นา” ยันไม่เคยได้ตรวจสอบ

“อัยการสูงสุด” โต้ปมสัญญาซื้อวัคซีน “โมเดอร์นา” ล่าช้า ยันไม่เคยมีหน่วยงานส่งให้ตรวจสอบ


สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดเผยว่า ได้ชี้แจงกรณีมีข่าวทางสื่อมวลชนเกี่ยวกับ สัญญาจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นา (Modena) ยังไม่สามารถดำเนินการใดๆได้ เนื่องจากองค์การเภสัชกรรม (อภ.) ยังไม่ได้เซ็นสัญญาจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นา (Modena) กับผู้ขาย เพราะการตรวจร่างสัญญาจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นา (Modena) ยังคงค้างอยู่ที่สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นเวลาหลายเดือนแล้วนั้นว่า ข่าวดังกล่าวไม่มีมูลความจริง เพราะไม่เคยมีหน่วยงานใดหรือองค์กรใดส่งร่างสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นา (Modena) ให้กับสำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาตรวจร่างแต่อย่างใด

โดยที่ผ่านมาสำนักงานอัยการสูงสุดเคยได้รับการร้องขอจากองค์การเภสัชกรรม ให้ตรวจร่างสัญญาจัดซื้อวัคซีนซิโนแวก (Sinovac) ซึ่งสำนักงานอัยการสูงสุดได้พิจารณาตรวจร่างสัญยาให้กับองค์การเภสัชกรรมแล้วเสร็จภายใน 1 วัน และสำนักงานอัยการสูงสุดได้รับการร้องขอจากสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และกรมควบคุมโรคให้ตรวจร่างสัญญาจัดซื้อวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้อ (AstraZeneca) ซึ่งทั้งสองสัญญาสำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาตรวจร่างสัญญาให้กับสองหน่วยงานดังกล่าวแล้วเสร็จภายใน 5 วัน เท่านั้น โดยการพิจารณาตรวจร่างสัญญาดังกล่าวข้างต้น สำนักงานอัยการสูงสุดได้ดำเนินการอย่างรอบคอบ รัดกุมและรวดเร็ว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติ และประชาชนเป็นสำคัญ

ด้านสำนักงานอัยการสูงสุด ได้ตระหนักในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่สังคมไทยกำลังเผชิญอยู่และเห็นว่าเป็นสถานการณ์ที่ทุกคนในสังคมจะต้องร่วมมือร่วมใจในการฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวให้ล่วงพ้นไป สำนักงานอัยการสูงสุดจึงให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวนี้เป็นอันดับแรก

Back to top button