BIZ ขายครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รพ.รัฐ รับเงิน 335.75 ลบ.

BIZ เซ็นสัญญาขายครุภัณฑ์ทางการแพทย์กับหน่วยงานโรงพยาบาลภาครัฐ 3 แห่ง มูลค่า 335.75 ลบ.


บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามในสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ทางการแพทย์ กับหน่วยงานโรงพยาบาลภาครัฐ จำนวน 3 แห่ง มูลค่า 335,750,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น) ระยะเวลาสัญญา 240-270 วัน

Back to top button