“สุทธิพจน์ อริยสุทธิวงศ์” ซื้อหุ้น FSS เข้าถือ 5%

“สุทธิพจน์ อริยสุทธิวงศ์” ซื้อหุ้น FSS เข้าถือสัดส่วน 5.0225%


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับแบบรายงานการได้มาของหุ้นบริษัท หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) หรือ FSS โดย นายสุทธิพจน์ อริยสุทธิวงศ์ ซึ่งเป็นการได้มาเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 5.0225% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 5.0225% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

Back to top button