KUN ควัก 420 ลบ. ซื้อโครงการพร้อมที่ดินย่านบางขุนเทียน ขยายทำเล 3 ทิศกทม.

KUN ควัก 420 ลบ. ซื้อโครงการพร้อมที่ดิน "คุณาลัย การ์เด้นรีสอร์ท" ย่านบางขุนเทียน ขยายทำเล 3 ทิศกทม. เล็งปรับปรุงพัฒนาภายใต้ชื่อใหม่ "คุณาลัย นาวาร่า" คาดมูลค่าขายโครงการเมื่อพัฒนาแล้วเสร็จราว 2,783 ล้านบาท


บริษัท คุณาลัย จำกัด (มหาชน) หรือ KUN เปิดเผยว่า บริษัทจะเข้าซื้อที่ดินทั้งหมดของโครงการ “คุณาลัย การ์เด้นรีสอร์ท” ในทะเลท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 152-2-70 ไร่ มูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 420 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการทำรายการซื้อจากธนาคารไอซีบีซี (ไทย) (ICBC) มูลค่ารวมไม่เกิน 270 ล้านบาท และที่ดินแปลงสาธารณูปโภคและใบอนุญาตจัดสรรกับบริษัท อาร์.เอ็ม.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (RMP) มูลค่ารวมไม่เกิน 150 ล้านบาท

ทั้งนี้บริษัทมีความประสงค์ที่จะปรับปรุงและพัฒนาโครงการทั้งหมดภายใต้ชื่อใหม่ “คุณาลัย นาวาร่า” (Kunalai Navara) โดยมีมูลค่าขายโครงการเมื่อพัฒนาแล้วเสร็จทั้งหมดประมาณ 2,783 ล้านบาท และงบประมาณการลงทุนในการพัฒนาโครงการรวมทั้งหมด 1,977 ล้านบาท และขยายทำเลการพัฒนาโครงการของบริษัทให้ครอบคลุมมากขึ้นเป็น 3 ทิศรอบกรุงเทพฯ ตามเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจและแผนกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัท

นอกจากนี้บริษัทจะใช้แหล่งเงินทุนในการซื้อสินทรัพย์ทั้งหมดจาก 3 แหล่ง ได้แก่ 1) กระแสเงินสดจากการดำเนินงานจำนวน 100 ล้านบาท ในช่วงปี 64-67(โดยทยอยชำระปี 64-67 ปีละ 20 ล้านบาท, 30 ล้านบาท, 25 ล้านบาท และ 25 ล้านบาท ตามลำดับ 2) เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้จำนวน 100 ล้านบาท และ 3) ตั๋วสัญญาใช้เงินที่อาวัลโดยสถาบันการเงินจำนวน 220 ล้านบาท

โดยบริษัทคาดว่าจะจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจัดสรรเพื่อขายและที่ดินแปลงสาธารณูปโภครวมถึงใบอนุญาตจัดสรรภายในวันที่ 30 ธ.ค.64 ซึ่งบริษัทต้องจัดเตรียมเงินสดเพื่อวางเงินมัดจำส่วนที่เหลือไว้ 115 ล้านบาท ก่อนที่ถึงวันครบกำหนดการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินทั้งหมด โดยบริษัทมีแหล่งเงินทุนสำรองจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในเดือน เม.ย.64 จำนวน 150 ล้านบาทและเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอกับการชำระเงินมัดจำส่วนที่เหลือดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทจะต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนทุน (D/E Ratio) ไม่เกิน 2 เท่า ตามเงื่อนไขการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน

Back to top button