บอร์ด PTTGC ไฟเขียว! กู้เงินแม่ “ปตท.” จำนวน 7.39 หมื่นลบ. ลงทุนธุรกิจ “HVB”

บอร์ด PTTGC อนุมัติกู้เงินแม่ “ปตท.” วงเงินไม่เกิน 73,920 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนทางการเงินสำหรับการลงทุนโครงการธุรกิจ High Value Business (HVB)


บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯเข้าทำสัญญาเงินกู้กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT และ/หรือ บริษัท ปตท. ศูนย์บริหารเงินจำกัด (“PTT TCC”) ในวงเงินไม่เกิน 73,920 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนทางการเงินสำหรับการลงทุนโครงการธุรกิจ High Value Business (HVB)

โดยบริษัทฯได้ลงนามสัญญาเงินกู้ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เนื่องจากการทำรายการดังกล่าวข้างต้นเป็นการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินที่มีขนาดรายการอยู่ในเกณฑ์รายการขนาดกลางซึ่งบริษัทฯต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯและเปิดเผยข้อมูลรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้บริษัทฯได้พิจารณากำหนดเวลาการเปิดเผยข้อมูลการกู้ยืมเงินดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปิดเผยข้อมูลของการลงทุนโครงการโดยมีรายละเอียดการเข้าทำรายการดังนี้

Back to top button