BCPG ส่ง IEAD เซ็นขายไฟ “เวียดนาม” 600MW คาด COD ธ.ค.68

BCPG ส่งบ.ร่วมทุน IEAD เซ็นซื้อขายไฟฟ้าพลังลมกับเวียดนาม 600MW คาด COD ปลายปี 2568


บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทฯ ถือหุ้นใน Impact Energy Asia Development Limited (IEAD) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในสัดส่วนร้อยละ 45 ของทุนจดทะเบียน และ IEAD ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ขนาดกำลังการผลิตตามสัญญา 600 เมกะวัตต์ ที่แขวงเซกองและแขวงอัตตะปือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เพื่อผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานสีเขียวผ่านสายส่งขนาด 500 กิโลโวลต์ ไปยังเมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (เวียดนาม) นั้น

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 IEAD ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement:PPA) กับ Vietnam Electricity เรียบร้อยแล้ว โดยซื้อขายไฟฟ้า ขนาดกำลังการผลิตตามสัญญา 600 เมกะวัตต์ ที่ชายแดนสปป.ลาว – เวียดนาม อายุสัญญา 25 ปี นับจากวันที่เปิดดำเนินการซื้อขายเชิงพาณิชย์ ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Back to top button