SAMTEL คว้างานบํารุงรักษามิเตอร์ “กฟภ.” รับเงินพันลบ.

SAMTEL คว้างานบํารุงรักษามิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบในระบบ AMR จาก “กฟภ.” มูลค่า 1,037 ลบ. ระยะเวลาโครงการ 40 เดือน อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญาจ้าง


บริษัท สามารถเทลคอม จํากด (มหาชน) หรือ SAMTEL ระบุว่า บริษัทได้รับหนังสือตกลงจ้างให้ทํางานตามที่เสนอราคาไว้ และให้ไปทําสัญญาจ้างงานบํารุงรักษามิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบในระบบ AMR จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ซึ่งมีมูลค่าโครงการทั้งสิ้น 1,037.79 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

โดยมีระยะเวลาโครงการ 40 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2567 และให้บริษัทนําเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการจัดทําสัญญาและลงนามในสัญญาต่อไป

Back to top button